5 Θέσεις εργασίας Λιμενικό ταμείο Βόχας

5 Θέσεις εργασίας Λιμενικό ταμείο Βόχας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας, ύστερα από την αρ. 34/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αρ. 27712/3301/12-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών εντός του έτους 2013, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για την εξής ειδικότητα με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Εργάτης Καθαριότητας Πέντε (5) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/97) Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Ι.-Αίτηση2. -Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.3. -Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας στο Βραχάτι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κα Σαρρή Αργυρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης και της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Βραχατίου και Ζευγολατιού (έδρα του δήμου)
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:20

Η Επικαιρότητα Τώρα