Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2013 αλλαγές στην υποβολή

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2013 αλλαγές στην υποβολή Σε δύο μηνιαίες δόσεις και με προκαταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ θα υποβάλλεται πλέον η περιοδική δήλωση ΦΠΑ αφού άλλαξες το σύστημα το 2013 Με το νέο σύστημα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ο υπόχρεος καταβάλει ον ΦΠΑ σε δύο δόσεις αν η δήλωση είναι εμπρόθεσμη, με την πρώτη δόση να ισούται με το ποσό που υπολείπεται μετά την προκαταβολή για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου. Η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ σε μια δόση. Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος. Για φορολογικές περιόδους από 1.1.2012 και εφεξής οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Συγκεκριμένα, η περιοδική δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο με χρεωστικό υπόλοιπο, υποβάλλεται ως εξής: Κάθε μήνα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (τα πρώην βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο. Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (τα πρώην βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει. Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον υποβάλλουν την αναφερόμενη δήλωση μεταβολών.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:20

Η Επικαιρότητα Τώρα