13 Θέσεις εργασίας Δήμος Ηγουμενίτσα

13 Θέσεις εργασίας Δήμος Ηγουμενίτσα Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤην πρόσληψη με επιλογή δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οδηγοί Απορριμματοφόρων -Φορτηγών(ΔΕ29) 2 Α.-Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή -Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή -Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δύο (2) μήνες αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου), και τα ανωτέρω κύρια τυπικά προσόντα Β και Γ. 4. Προσόντα Γ' Επικουρίας Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με την ανωτέρω εμπειρία, επιτρέπεται η κάλυψή τους με εμπειρία επαγγελματία οδηγού τουλάχιστον έξι (6) μηνών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης), και με τα τυπικά προσόντα της Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ, όπως αυτά αναφέρεται ανωτέρω. ΔΕ Χειριστών Φορτωτή-εκσκαφέα (ΔΕ 28) 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β' και τάξης Γ' β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) 0 ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β' και τάξης Β' β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) 0 ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δύο (2) μήνες έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.Δ της 7/6/1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». Εργάτες /εργάτριες ΥΕ 10 Δεν απαιτούνται Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από 20-06-2013 έως και 25-06¬2013 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία και επιπλέον :Α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:20

Η Επικαιρότητα Τώρα