15 Προσλήψεις για το πυροσβεστικό έργο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

15 Προσλήψεις για το πυροσβεστικό έργο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) ατόμων, κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ κατηγορίας για την οδήγηση βυτιοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ Οδηγοί 11 Αδεια οδήγησης Δύο [2] μήνες Βυτιοφόρων Γ κατηγορίας από 01/07/13-30/08/13 & πυροσβεστικών οχημάτων ΔΕ Οδηγοί 4 Αδεια οδήγησης Δύο [2] μήνες Βυτιοφόρων Γ κατηγορίας από 01/08/13-30/09/13 & πυροσβεστικών οχημάτων - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.- Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. ( Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η πρόσληψη από κατοίκους του Νομού Αττικής).- Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως οδηγοί, σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.- Να μην έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση εργασίας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.- Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας [αφορά τους οδηγούς] & εμπειρία ως οδηγοί μετά την απόκτηση της άδειας σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.-Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. - Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.2. - Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)3. - Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.)4. -Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων της άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας όπου να φαίνεται το πρώτον κτήσης αυτής και αν απαιτείται, βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για το πρώτον κτήσης αυτής, [αφορά στους οδηγούς].5. -Πιστοποιητικό σπουδών [αφορά στους οδηγούς].6. -Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της δμηνης απασχόλησης [χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης].7. - Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση δίμηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).8. -Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως οδηγοί, σε έναν απο τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης & σε περίπτωση απασχόλησης θα αναφέρονται υποχρεωτικά, η χρονική περίοδος, το αντικείμενο απασχόλησης και ο Δήμος.9. -Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007. 10. -Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για απόδειξη εμπειρίας.11. - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.12. -Βεβαίωση απογραφής από το Ι.Κ.Α. ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/6/2013 έως 28/06/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 -Βούλα, τηλ. 2132020043) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:20

Η Επικαιρότητα Τώρα