108 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κοζάνη

108 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κοζάνη Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 202 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μετακινητής Βαρών (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ) 8 μήνες 2 203 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ) 8 μήνες 2 204 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 74 205 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι) 8 μήνες 2 206 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών 8 μήνες 6 207 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής 8 μήνες 1 208 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό) 8 μήνες 9 209 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος 8 μήνες 1 210 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκι­νούμενου Γερανού) 8 μήνες 1 211 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 8 μήνες 8 212 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ. 50200-ΠΤΟΛ.ΔΑ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους υπόψη κα. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ (τηλ. επικοινωνίας:2461055582) και κ. ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (τηλ. επικοινωνίας:2461055284). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:20

Η Επικαιρότητα Τώρα