15 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Νήσων

15 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Νήσων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος-Ν Λασιθίου ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 501 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών Μοίρες-Ν. Ηρακλείου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 502 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου Ρέθυμνο-Ν. Ρεθύμνου ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 503 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου Ρέθυμνο-Ν. Ρεθύμνου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 504 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου Ρόδος ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 505 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω Κω ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 506 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω Κω ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 507 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου Σύρος ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 508 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου Σύρος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 509 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου Πάρος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 510 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου Χίος ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 511 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου Χίος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 512 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου Μυτιλήνη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 513 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Λήμνου Λήμνος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. : 1. Για τη θέση με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΟδός :Λατούς 5, Τ. Κ 72 100 - Άγιος Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 2841022377). 2. Για τη θέση με κωδικό 501: ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟδός : Τσαλικάκι, Τ. Κ 71 414- Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδιος: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 2810 314700).2. Για τις θέσεις με κωδικό 502 και 503: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥΟδός : Κ.. Παπαδάκη 17, Τ.Κ 74 100 - Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ.28310 27967).3. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥΟδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 - Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κα Λυμπερή Ευτυχία τηλ. 22410 24066)4. Για τις θέσεις με κωδικό 505 και 506: ΔΕΗ ΚΩΟδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω (αρμόδιος : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 22710).5. Για τις θέσεις με κωδικό 507, 508 και 509 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥΟδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο'ί'δη, Τ. Κ 84 100 - Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδιος : κα Γκύρη Αθανασία τηλ.22810 85264 & 22810 79405).6. Για τις θέσεις με κωδικό 510, 511 και 513 : ΔΕΗ ΧΙΟΥΟδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ. Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδιος: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 44362).7. Για τη θέση με κωδικό 512: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥΟδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100- Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδιος : κος Κουτσέλης Παναγιώτης τηλ.22510 21298). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:23

Η Επικαιρότητα Τώρα