16 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας

16 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας Λάρισα-Ν. Λάρισας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 501 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας Λάρισα-Ν. Λάρισας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 5 502 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας Λαμία -Ν. Φθιώτιδας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 503 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος-Ν. Μαγνησίας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 504 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος-Ν. Μαγνησίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 3 505 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων Τρίκαλα-Ν. Τρικάλων ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 506 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων Τρίκαλα-Ν. Τρικάλων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, και 501 : ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣΟδός : Καρδίτσης 99 και Αμοργού, T.K. 413 35 - Λάρισα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας (αρμόδιος: κα Γκάλιου Αποστολία τηλ.2410 -623001). 2. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΛΑΜΙΑΣΟδός : 2ο χλμ. Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας (αρμόδιος: κα Ντάλλα Δήμητρα τηλ 22310 22554). 3. Για τις θέσεις με κωδικό 503 και 504 : ΔΕΗ ΒΟΛΟΥΟδός : Λαρίσης και Τζαβέλα, T.K. 383 34 - Βόλος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου (αρμόδιος: κος Σιαφάς Αθανάσιος τηλ.24210 -65661). 4. Για τις θέσεις με κωδικό 505 και 506: ΔΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΟδός : Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς, Τ.Κ 421 00 -Τρίκαλα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων (αρμόδιος : κα Καρδούτσου Ελένη τηλ.24310 -27263). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:23

Η Επικαιρότητα Τώρα