21 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου

21 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα-Ν. Αχαΐας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 4 501 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα-Ν. Αχαΐας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 502 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου Αίγιο-Ν. Αχαΐας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 503 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου Αίγιο -Ν. Αχαΐας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 504 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου Ζάκυνθος ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 505 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας Αργοστόλι-Ν. Κεφαλονιάς ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 506 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 507 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 508 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα-Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 509 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα-Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 510 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 511 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 512 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης Τρίπολη-Ν. Αρκαδίας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 513 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπλίου Ναύπλιο-Ν. Αργολίδας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 514 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους Άργος-Ν. Αργολίδας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 515 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων Μολάοι-Ν. Λακωνίας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α. Ε. :1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 501 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣΟδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 - Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδιος: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 366466 &2610 366468).2. Για τις θέσεις με κωδικό 502 και 503: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥΟδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ 251 00 - Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 23755). 3. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΟδός : Αγ. Διονυσίου & Νταγιαπίέρα, T.K. 291 00 - Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδιος: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 23673).4. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΟδός : Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00 - Αργοστόλι και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας (αρμόδιος: κος Βουτσινάς Παναγής τηλ. 2671022620).5. Για τις θέσεις με κωδικό 506 και 507 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΟδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 38531).6. Για τις θέσεις με κωδικό 508 και 509 : ΔΕΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΟδός : 2ο ΧΛΜ. Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, Τ.Κ. 461 00 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας (αρμόδιος : κος Κωσταρέλης Χρήστοςτηλ. 26650 26290).7. Για τις θέσεις με κωδικό 510 και 511 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣΟδός - θέση : Αλεπού, T.K. 491 00 - Κέρκυρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας (αρμόδιος: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 2661035062).8. Για τις θέσεις με κωδικό 512, 513, 514 και 515 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΟδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 -Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 -243044 και2710 -235703 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω θεσεις εργασιας ΔΕΗ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:23

Η Επικαιρότητα Τώρα