61 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης

61 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 20 501 Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 17 502 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας Έδεσσα-Ν. Πέλλας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 503 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά-Ν. Πέλλας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 504 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά-Ν. Πέλλας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 505 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης Κατερίνη-Ν. Πιερίας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 506 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης Κατερίνη-Ν. Πιερίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 507 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς Κιλκίς ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 508 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου Πολύγυρος-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 509 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου Πολύγυρος-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 510 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών Ν. Μουδανιά-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 511 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών Ν. Μουδανιά-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 2 512 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης Κοζάνη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 513 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 514 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 515 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή-Ν. Ροδόπης ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 3 516 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή-Ν. Ροδόπης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 517 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη-Ν. Έβρου ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 - Θεσσαλονίκη υπόψιν κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310¬482277 & 2310-454054 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω θεσεις εργασιας ΔΕΗ 2013
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:23

Η Επικαιρότητα Τώρα