52 Θέσεις εργασίας παιδική κατασκήνωση Κερατέας

Newsroom
26/06/2013 - 09:52
26/06/2013 - 09:52
26/06/2013 - 09:52
52 Θέσεις εργασίας παιδική κατασκήνωση Κερατέας
52 Θέσεις εργασίας παιδική κατασκήνωση Κερατέας Την πλήρωση πενήντα δυο (52) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

52 Θέσεις εργασίας παιδική κατασκήνωση Κερατέας

Την πλήρωση πενήντα δυο (52) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ


Α) ΣΤΕΛΕΧΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ Η ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ( ΑΠΟ - ΕΩΣ )

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Φυσικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε.ΦΑ) Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων .

12/7/2013- 11/9/2013

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

3

Φοιτητές Α.Ε.Ι   ή  Τ.Ε.Ι   και  σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων   με   τα   παραπάνω   προσόντα απόφοιτοι Λυκείου.

12/7/2013-11/9/2013

ομαδάρχες ομαδαρχισσεσ

14

Απόφοιτος Α! τάξης Λυκείου, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης στην Α! Λυκείου.

12/7/2013- 11/9/2013

ειδικοι συνεργατεσ ψυχαγωγιασ

4

Πτυχιούχος των παρακάτω σχολών: Α) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Β) θεατρικών και Δραματικών Σχολών Γ) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών Δ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και τει Βρεφονηπιοκομίας

12/7/2013- 11/9/2013

ειδικοι συνεργατεσ χειροτεχνίας

4

Πτυχιούχος των παρακάτω σχολών: Α) θεατρικών και Δραματικών Σχολών Β) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών Γ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Δ) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι Βρεφονηπιοκομίας

12/7/2013- 11/9/2013

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

3

Πτυχιούχος Σχολής Τ,.Ε.Ε.Φ.Α.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αυτά τα προσόντα προσλαμβάνονται φοιτητές Τ.Ε.Ε.Φ.Α και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων και με τα αυτά προσόντα απόφοιτοι Λυκείου   ή   εξαταξίου   Γυμνασίου   που   είναι αθλητές Αθλητικών Σωματείων

12/7/2013- 11/9/2013

Β)ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα, απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου

12/7/2013-11/9/2013

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1

Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου .Γνώση χειρισμού Η/Υ

12/7/2013- 11/9/2013

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

1

Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου. Γνώση χειρισμού Η/Υ

12/7/2013-11/9/2013

ΙΑΤΡΟΣ

1

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής

12/7/2013- 11/9/2013

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/ΜΑ

1

Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Β) Πτυχιούχος ή διπλωματούχος ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

12/7/2013-11/9/2013

μάγειρος

1

Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με δμηνη εμπειρία στο αντικείμενο

12/7/2013-11/9/2013

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

1

Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με δμηνη εμπειρία στο αντικείμενο

12/7/2013- 11/9/2013

ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ

5

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα

12/7/2013- 11/9/2013

ι)εργ. τραπεζαρίας

12/7/2013-11/9/2013 (τεσσερισ θεσεισ)

εργάτριες

9

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα

2)   εργ. ΛΑΝΤΖΑΣ
12/7/2013-11/9/2013
(τρεισ θεσεισ)

3)   εργ. χωρων υγιεινησ
12/7/2013-11/9/2013
(ΔΥΟ θεσεισ)

φυλακασ

1

Να έχει απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ' Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980

1)    νυχτοφύλακας

(Όλη την περίοδο) 12/07/2013-31/08/2013

2)    φυλακασ

0 1/9/2013-11/9/2013

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα τεχνίτη συντηρητή κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 και δμηνη εμπειρία.

12/7/2013-11/9/2013

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ,για τις θέσεις των στελεχών, με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία η οποία πρέπει να αποδεικνύεται.
Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής και θα του παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή - υποχρεωτική - στις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας

Α! ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών ,πλην των θέσεων των ομαδαρχών - ομαδαρχισσών για τις οποίες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 16° έτος της ηλικίας τους.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β! ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά, επικυρωμένα

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας


2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ η το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι).


3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού
μητρώου του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:
1) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ,δηλαδή:
Α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση ( κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Β) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί Γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση
2) να δηλώνεται αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και λήξη).

5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει.


6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα
Δημοτολόγια του Δήμου.
8. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται «Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος.
9. Ιατρική πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή ιατρείο του ΕΟΠΠΥ, ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα. Ειδικά το προσωπικό της κουζίνας θα πρέπει να προσκομισθεί με βιβλιάριο υγείας εγκεκριμένο από την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας)

10. Βεβαίωση προηγούμενης ευδόκιμης προϋπηρεσίας στην κατασκήνωση (εάν υπάρχει
προϋπηρεσία).

Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.Δ.50/2001 και Ν. 148/1914)


Γ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής, Γραφείο Διοικήσεως, Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37 - Κερατέα Αττικής, αρμόδιος κ. Σταμ. Καρράς (τηλ. επικοιν. 22993-20222,20213) και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρεωτικής.

Δ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.