1000 προσλήψεις ανέργων με επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ

Newsroom
28/06/2013 - 13:54
28/06/2013 - 13:54
28/06/2013 - 13:54
1000 προσλήψεις ανέργων με επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ
  1000 προσλήψεις ανέργων με επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ Ξεκινούν την Δευτέρα 1/7/2013 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα δίνει επιδότηση σε…

 

1000 προσλήψεις ανέργων με επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ

Ξεκινούν την Δευτέρα 1/7/2013 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα δίνει επιδότηση σε επιχειρήσεις για 1000 προσλήψεις ανέργων .Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση σε επιχειρήσεις ωστε να προχωρήσουν σε προσλήψεις 1000 ανέργων ονομάζεται «επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση».

Το νέο πρόγραμμα και ολόκληρη την προκήρυξη του για την επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις για 1000 προσλήψεις ανέργων , παρουσίασε πρώτο το dikaiologitika.gr (επιδότηση ΟΑΕΔ για προσλήψεις 1000 ανέργων).

 Η επιδότηση του ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις θα δίνεται σε αυτές ώστε για να προβούν σε προσλήψεις ανέργων που βρισκονται σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση όπως αναφέρει και η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Ανάπτυξης . 

Το Αντικείμενο και ο στόχος του προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις είναι η δημιουργία 1000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με προσλήψεις ανέργων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα επιδότησης ΟΑΕΔ που σας παρουσίασε το dikaiologitika.gr δικαιούχες επιχειρήσεις της επιδότησης απο τον ΟΑΕΔ είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Ως αριθμός εργαζόμενων νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας , δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης της επιχείρησης. Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική, η μείωση του χρόνου απασχόλησης, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη των ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου έως τον μήνα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο καθώς και η καταγγελία σύμβασης εργασίας μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη. Επίσης δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η αναπηρία και ο θάνατος.

Ποιους ανέργους αφορούν οι προσλήψεις που θα επιδοτηθούν απο τον ΟΑΕΔ


Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:

• Να είναι άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε i. μειονεκτική και σε ii. πολύ μειονεκτική θέση και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

i. Ως άνεργοι μειονεκτικής θέσης θεωρούνται οι άνεργοι που:

• είτε κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί για ένα (1) τουλάχιστον μήνα, σε κανονικά αμειβομένη θέση εργασίας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,

• είτε είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση,

• είτε είναι άνω των 50 ετών,

• είτε είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

ii. Ως άνεργοι πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται οι άνεργοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών

Ποιοι άνεργοι εξαιρούνται


Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

• Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4, του Άρθρου 40, του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008.

• για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

• για άτομα που είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

• για άτομα που είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

• για άτομα που είναι εταίροι στις Ε.Π.Ε και τις Ι.Κ.Ε.

• για άτομα που είναι μέλη σε συνεταιρισμούς.

• Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

• για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.

• για άτομα που θα προσλάβουν οι έμμεσοι εργοδότες, δηλαδή οι (αρχικοί) εργοδότες προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

• για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Πως θα γίνουν οι αιτήσεις για να λάβουν την επιδότηση του ΟΑΕΔ οι επιχειρήσεις για τις προσλήψεις


Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα:

i) Σχετικά με τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια του Καν.800/2008,

ii) Ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας

iii) Ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης και

iv) Ότι η επιχείρηση λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα,

ν) Ότι η επιχείρηση δεν ανήκει στις εξαιρέσεις του άρθρου 4.1.1 της παρούσας,

vi) Ότι το άτομο που θα προσλάβει δεν ανήκει στις εξαιρέσεις του άρθρου 4.2.1 της παρούσας,

vii) Στην ίδια δήλωση θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και πληροί.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη λαμβάνοντας κλειδάριθμο από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ 2), δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα βάσει διαδικασίας που θα προσδιορισθεί στην Πρόσκληση του προγράμματος.

4.2. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και για τα υποκαταστήματα, τότε θα υποβάλλει την αίτηση, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

4.3. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ 1000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΟΝΟ ΣΤΟ DIKAIOLOGITIKA.GR

1000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ