ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Newsroom
28/06/2012 - 01:00
28/06/2012 - 01:00
28/06/2012 - 01:00
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ 2012 Πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης-τουρισμού - εμπορίου -…
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ 2012

Πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης-τουρισμού - εμπορίου - υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως θα προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και από 20.000 έως 100.000 ευρώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Ποσοστά

χρηματοδότησης

Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ. ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό).

Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ. ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό.

Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.

Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 60% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστούν με την επίσημη προκήρυξη της δράσης.