ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2012

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2012 Τον φόρο εισοδήματος και την έκτακτη εισφορά περιλαμβάνει το φετινό εκκαθαριστικό της Εφορίας. Το αποδεικτικό είσπραξης στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό, είναι ενιαίο, δηλαδή ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει και τους δυο φόρους. Εξόφληση με δόσεις προβλέπεται μόνο όταν η οφειλή ξεπερνά τα 300 ευρώ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο νέο εκκαθαριστικών και ο φορολογούμενος μπορείς να ελέγξει ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει σωστά η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης είναι τα εξής: * Στοιχεία Φορολογούμενου ? Στοιχεία Υπόχρεου (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση αλληλογραφίας, Αντίκλητος) ? Στοιχεία Συζύγου (Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο) * Στοιχεία εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος (Υπόχρεου - Συζύγου) ? Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ? Προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών ? Εκπτώσεις εισοδήματος - Απαλλασσόμενα ? Φορολογητέο εισόδημα ? Φόρος κλίμακας ? Μειώσεις από το φόρο ? Φόρος που αναλογεί, συμπληρωματικός, κ.τ.λ. ? Φόρος που παρακρατήθηκε, κ.τ.λ. ? Μείωση επιστροφής φόρου ? Κύριος φόρος (+/?) * Εκκαθάριση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Υπόχρεου - Συζύγου) ? Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ? Απαλλασσόμενα Δ΄, Ε΄, Ζ΄ πηγής ? Αυτοτελή φορολογούμενα..., κ.τ.λ. ? Φόρος αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών ? Συνολικό εισόδημα ? Τεκμαρτό εισόδημα ? Εισόδημα επιβολής εισφοράς ? Συντελεστής εισφοράς ? Ποσό εισφοράς * Τέλος επιτηδεύματος (Υπόχρεου - Συζύγου) ? Ποσό έδρας ? Ποσό υποκαταστημάτων * Εκκαθάριση (Υπόχρεου - Συζύγου) Ποσά, διακριτά για υπόχρεο, σύζυγο και στο σύνολο (οριζόντια & κάθετα): ? Κύριου φόρου ? Προκαταβολής φόρου ? Λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών ? Σύνολο φόρου εισοδήματος ? Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ? Τέλους επιτηδεύματος ? Συνολικά * Ανάλυσης εισοδημάτων, εκπτώσεων από το εισόδημα, μειώσεων φόρου κτλ. (Υπόχρεου - Συζύγου) 1. Συνολικό εισόδημα 2. Φόρος: Κλίμακας - Συμπληρωματικός - Προκαταβολή 3. Λοιπά Συμβεβαιούμενα Ποσά 4. Εκπτώσεις - Μειώσεις 5. Φόρος που παρακρατήθηκε... κ.τ.λ. Εξάλλου, στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα αναγράφονται όλοι οι κωδικοί και τα ποσά που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων, βάσει των οποίων έγινε η εκκαθάριση της δήλωσης, τα διακριτά δηλωθέντα αυτοκίνητα, οι ενδείξεις περαίωσης για υπόχρεο και σύζυγο. Εκτός των πιο πάνω στοιχείων στο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι ενσωματωμένα Ενιαία Αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος), για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή. Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 300 ευρώ τότε στο εκκαθαριστικό σημείωμα ενσωματώνονται εκτός του αποδεικτικού είσπραξης ολικής εξόφλησης και αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος) διακριτά για την εξόφληση, Α΄ δόσης, Β΄ δόσης, Γ΄ δόσης. Η έκδοση των αποδεικτικών είσπραξης γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της Δήλωσης με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:39

Η Επικαιρότητα Τώρα