ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ), ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ΚΕΠ Κωδικός Υπηρεσίας: 3847 Χρόνος Διεκπεραίωσης: Παραλαβή άδειας μετά από επιτυχία στις εξετάσεις και μετά πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Κόστος: • Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής (03) EURO υπέρ ΜΤΝ (εκδίδεται από την Υπηρεσία).• Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής (05) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (εκδίδεται από την Υπηρεσία).• Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14,67 EURO (στον κωδικό Κ.Α.Ε. 3435), σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις, με την αιτιολογία « για έκδοση άδειας ναυαγοσώστη». Περιγραφή Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 23/2000 δηλ.: βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη. Επίσης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Γενικά Δικαιολογητικά 3 φωτογραφίες Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης. (Γίνεται δεκτή και Υ.Δ. του Ν. 1599/1986) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος, Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος με την επίδειξη του πρωτότυπου. Πιστοποιητικό υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Το πιστοποιητικό σπουδών από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ευρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος (για τους άρρενες) (αναζητείται υπηρεσιακά), Προϋποθέσεις Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Έλληνα υπήκοο ή υπήκοο κράτους μέλους ΕΕ και της ΕΖΕΣ με την προϋπόθεση να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/96 (124 Α΄)) και να έχει εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και εφόσον περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/2000. Η άδεια χορηγείται σε άτομα ηλικίας από 18-45 ετών. Διαδικασία Βήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αίτηση προκειμένου οριστεί ημερομηνία συμμετοχής του στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Ναυαγοσώστη καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Βήμα 2: Γίνεται ο σχετικός έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Βήμα 3: Θεωρητικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα, Βήμα 4: Υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες. Βήμα 5: Χορηγείται η σχετική άδεια ναυαγοσώστη.

Η Επικαιρότητα Τώρα