ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εγκύκλιο για την υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η εγκύκλιος λέει τα παρακάτω (ΠΟΛ 1166/24/07/2012) οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την έναρξη λειτουργίας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την αρχική ένταξή τους σε αυτή (οικονομικό έτος 2010), αλλά η μετάπτωσή τους δεν πραγματοποιήθηκε με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα υποβάλουν κατ' εξαίρεση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 δήλωση μεταβολής εργασιών, χωρίς την επιβολή προστίμου, για την αλλαγή αρμόδιας ΔΟΥ, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Η απόφαση έχει εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις των οποίων η μετάπτωση πραγματοποιήθηκε με κεντρικές διαδικασίες, ενώ δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στη ΔΟΥ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για δύο συνεχόμενες χρήσεις (οικονομικά έτη 2011 και 2012) και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας, θα υποβάλουν κατ' εξαίρεση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 δήλωση μεταβολής εργασιών χωρίς την επιβολή προστίμου για την αλλαγή αρμόδιας ΔΟΥ με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων θα υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών για την αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίες για τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους δεν τηρούν τα όρια για την παραμονή τους σε αυτή θα υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών για την αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:46

Η Επικαιρότητα Τώρα