ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου) Απαιτούμενα δικαιολογητικά και κόστος για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου). Αρμόδιος φορέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΕΠ Κωδικός υπηρεσίας: 1161 Κόστος: Μηδέν Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και κόστος για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου). Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) (Απαραίτητο έγγραφο) Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά τον μήνα υποβολής της αίτησής στην Υπηρεσία Βάσει των αποδοχών να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 7%. Σε περίπτωση επί συμβάσει υπαλλήλων να αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν αν ήταν μόνιμος υπάλληλος. Επισημαίνεται ότι για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2003 για τον υπολογισμό της μηνιαίας συμπληρωματικής εισφοράς του 7% λαμβάνονται υπόψη: (Βασικός μισθός + Χρονοεπίδομα + Επίδομα του άρθρ. 10 του Ν. 3029/2002 ή του άρθρ. 10 του Ν. 3075/2002 κατά περίπτωση). Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΤΣΑ κλπ) του Ν. 1405/1983 Από το πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτουν τα εξής: α) Η υπηρεσία ή η επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί ο υπάλληλος β) Η χρονολογία και η διάρκεια της απασχόλησής του γ) Ο ακριβής χρόνος ασφάλισης αναλυτικά σε έτη, μήνες, ημέρες ή σε ημερομίσθια δ) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή του στον κλάδο συντάξεων (εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένού) ε) Αν έγινε ανάληψη των εισφορών ή αν χορηγήθηκε εφάπαξ παροχή αντί για σύνταξη. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Από το πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του αιτούντος. Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκομωσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ημερομηνία έναρξης και λήξης). Εφόσον κατά το διορισμό του υπαλλήλου απαιτείτο η ύπαρξη (σχετικής με την ειδικότητα) επαγγελματικής εμπειρίας ως «προσόν διορισμού» θα πρέπεί να αναφέρεται επακριβώς ποιο χρονικό διάστημα λήφθηκε τελικά υπόψη από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και οι διατάξεις που προέβλεπαν το συγκεκριμένο «προσόν διορισμού». Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Στην Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση) ο αιτών θα αναφέρει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλό φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης δηλώνει αν επιθυμεί την εφ’άπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς. (Απαραίτητο έγγραφο) Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ (TN) ή Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β Ειδικά Δικαιολογητικά Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (Υποβάλλεται μόνο από έγγαμες γυναίκες)Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία. Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ. Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου). Σημειώσεις και επεξηγήσεις Ένδικα Μέσα : Μπορεί να υποβληθεί ένταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με τις Δ/νσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29- Αθήνα) εντός έτους από της κοινοποιήσεως της Πράξεως.

Η Επικαιρότητα Τώρα