EUROSTARS EUREKA ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Newsroom
29/08/2012 - 01:00
29/08/2012 - 01:00
29/08/2012 - 01:00
EUROSTARS EUREKA ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
  EUROSTARS EUREKA ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ Το EUROSTARS είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) κρατών μελών της ΕΕ ή…

 

EUROSTARS EUREKA ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το EUROSTARS είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) κρατών μελών της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ συμμετέχουσας όμως στο πρόγραμμα “EUROSTARS”, οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν αυτού του είδους οι εταιρίες μέσω:

Της άντλησης γνώσης που θα αποκομίσουν από τη συνεργασία τους με επιστημονικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα κτλ.). Της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των εταιριών σε διεθνές επίπεδο. Της απόκτησης τεχνολογικών εφοδίων που θα βοηθήσουν τις ερευνητικές ομάδες να παράγουν και να προωθήσουν στην αγορά βελτιωμένα αλλά κυρίως καινοτόμα προϊόντα προκειμένου να δημιουργήσουν γι’αυτές πλαίσιο ανταγωνιστικότητας. Της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ο προϋπολογισμός κάθε προκήρυξης του προγράμματος διαμορφώνεται από τους επιμέρους προϋπολογισμούς των έργων.

I.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Στο παρόν Πρόγραμμα, προτάσεις μπορούν να υποβάλουν οι παρακάτω φορείς:

1.Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) Νο 70/2001 της 12ης Ιανουαρίου 2001, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, τεύχος L 10, 13.01.2001, σελ. 33, κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης της ΕΕ για τις Κρατικές ενισχύσεις στις ΜΜΕ., όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 364/2004 της Επιτροπής (OJL63/28-2-2004) (βλ. παραπομπή1) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την παραγωγή νέων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης. 2.Εταιρίες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΒΕΤΑ.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν κοινοπραξίες δύο συμμετεχόντων όπου, ο ανάδοχος θα είναι μικρομεσαία ή ΒΕΤΑ και ο δεύτερος συμμετέχον οποιασδήποτε νομικής μορφής και μεγέθους εταιρεία σε ποσοστό μέχρι 30% του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα προϋποθέτει υποχρεωτικά τη συνεργασία, σε έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), με ένα τουλάχιστον φορέα (επιχείρηση, βιομηχανία, ερευνητικό κέντρο, πανεπιστήμιο) από κράτος μέλος της ΕΕ ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας εκτός αυτής (Ε.Ε.), η οποία όμως να συμμετέχει στο πρόγραμμα EUROSTARS.

Σε κάθε ελληνική πρόταση συμμετέχει υποχρεωτικά ως υπεργολάβος ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικό Κέντρο ή Αυτοτελές Ινστιτούτο της ημεδαπής, με τους οποίους η ανάδοχος επιχείρηση συνυποβάλλει προσύμφωνο συνεργασίας. Το τμήμα του έργου που μπορεί να ανατεθεί από τον ανάδοχο στον/στους υπεργολάβο/ους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού της πρότασης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας με μεγάλη εταιρεία ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της μεγάλης εταιρείας και του/των υπεργολάβου/ων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Κάθε εταιρία θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον μία ετήσια οικονομική χρήση και σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον έναν ισολογισμό.

Οι φορείς του εξωτερικού, δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος καθεστώτος και συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους από άλλες πηγές.

II.    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων και ανάλογα με το κάθε έργο κυμαίνεται από 2 έως 3 έτη. 

III. ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) που θα χορηγείται σε κάθε ελληνική πρόταση ανεξαρτήτως φορέων συμμετοχής, κυμαίνεται από 80.000€ μέχρι 200.000€. Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών. 

IV.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον αποδεδειγμένα αφορούν το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία έναρξης του έργου η οποία ακολουθεί χρονικά την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης για χρηματοδότηση της πρότασης ή αν άλλως ορίζεται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Επισημαίνεται ότι οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Ταχυδρομείου κτλ), καθώς και ο ΦΠΑ. δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες.

Από τους πόρους του παρόντος προγράμματος και για την εκτέλεση των έργων που θα εγκριθούν τελικά για χρηματοδότηση, θα καλυφθούν οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

1.Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Το προσωπικό με μισθωτή σχέση που ήδη απασχολείται στην επιχείρηση κατά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, επιχορηγείται με ποσοστό 35% στο σύνολο της σχετικής δαπάνης. Το νέο προσωπικό με μισθωτή σχέση, που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του έργου, επιχορηγείται με ποσοστό 50% στο σύνολο της σχετικής δαπάνης. Το προσωπικό με ανάθεση έργου επιχορηγείται με ποσοστό 42% στο σύνολο της σχετικής δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :

◦          Η απασχόληση του υφιστάμενου προσωπικού των επιχειρήσεων που θα χρεώνεται στο έργο δεν μπορεί να ξεπερνά τους πέντε (5) ανθρωπομήνες ανά έτος/ ανά άτομο.

◦          Ο μέσος όρος μηνιαίων αμοιβών που μπορεί να χρεωθεί στο έργο, ανά κατηγορία προσωπικού, δεν θα ξεπερνά τα παρακάτω ποσά:

-    3.500 €, για το έμπειρο 1 ερευνητικό προσωπικό, με πλήρη απασχόληση στο έργο

- 2.400 €, για το απλό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με πλήρη απασχόληση στο έργο

- 1.300 €, για προσωπικό υποστήριξης, με πλήρη απασχόληση στο έργο

2.Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση (εκτός από την περίπτωση εκχώρησης σε εμπορική βάση) στο έργο. Η επιχορήγηση θα καλύπτει ποσοστό έως 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 3.Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας των τεχνικών γνώσεων, που αγοράζονται από εξωτερικές πηγές. Το ποσοστό της (ΔΔ) θα καλύπτει μέχρι το 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τους υπεργολάβους, που θα υλοποιήσουν τμήμα του ερευνητικού έργου. 4.Δαπάνες αναδιοργάνωσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πιστοποίηση, προτυποποίηση και κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης (Licenses) και αγορά λογισμικού. Το ποσοστό της (ΔΔ) θα καλύπτει μέχρι το 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης. Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές, καλούπια κτλ.) Λοιπός εξοπλισμός (επιστημονικά όργανα, Η/Υ κτλ.)

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δαπανών στην κατηγορία αυτή δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού του έργου.

5.Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που σχετίζονται άμεσα με το έργο, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας. Η (ΔΔ) θα καλύπτει ποσοστό μέχρι 50% του συνόλου της σχετικής δαπάνης.. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται : Οι μετακινήσεις και τα έξοδα ταξιδίων, εσωτερικού και εξωτερικού, για το προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Οι πιστοποιήσεις των μετακινήσεων θα γίνονται με εξοδολόγιο ταξιδίου της εταιρίας το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών. Όλες οι μετακινήσεις θα αναφέρονται επακριβώς στο τεχνικό δελτίο και θα υποβάλλονται εκ των υστέρων στη ΓΓΕΤ όλα τα σχετικά παραστατικά. Έξοδα προβολής των δραστηριοτήτων του έργου μέσω ημερίδων και συμμετοχής σε συνέδρια - εκθέσεις. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (πχ. κόστος υλικών, αναλώσιμα, προμήθειες και παρεμφερείς δαπάνες) που σχετίζονται άμεσα με το έργο.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δαπανών στην κατηγορία αυτή δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού εθνικού προϋπολογισμού του έργου.

6.Μεταφορά των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας δαπανών του έργου, όπως και μεταφορά αυτών από κατηγορία σε κατηγορία, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη γραπτή αίτηση του χρηματοδοτούμενου και έγκριση αυτής από τη ΓΓΕΤ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή δεν αυξάνει ούτε μειώνει καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών περισσότερο από 20%.

 

V.     ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Εκτός των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αξιολόγηση μιας πρότασης, όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη του προγράμματος από την ESE(Γραμματεία

του EUREKA,Βρυξέλλες), που πρέπει να είναι ο ερευνητικός, αναπτυξιακός και καινοτόμος χαρακτήρας, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, από ελληνικής πλευράς πρέπει να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις:

 

Λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση της πραγματικής οικονομικής συμμετοχής (ιδίας συμμετοχής) στο έργο από την αιτούσα επιχείρηση, δηλαδή η σχέση ανάμεσα στις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, όπως παρουσιάζονται στους ισολογισμούς της, με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του έργου.

 

Επίσης σημαντικό κριτήριο είναι ο αριθμητικός λόγος του συνόλου της επένδυσης από μέρους της επιχείρησης σε σχέση με την αιτούμενη χρηματοδότηση.

 

Συγκεκριμένα:

 

1.Το πρόγραμμα αφορά μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2.Ως προς τη χρηματοδότηση, βασική προϋπόθεση πού οφείλει να πληροί μια πρόταση,  όσον αφορά μόνο στις ελληνικές εταιρίες, είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να μην υπερβαίνει το 40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων  ετών, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρίας, του ενός τουλάχιστον δημοσιευμένου προϋπολογισμού. Προτάσεις οι οποίες δε θα πληρούν αυτή την προϋπόθεση θα απορρίπτονται χωρίς αξιολόγηση. 3.Δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, έργα με το ίδιο αντικείμενο άλλων προτάσεων που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές (εθνικά ή διεθνή προγράμματα). 4.Η κάθε επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λάβει χρηματοδότηση για περισσότερες της μιας (1) προτάσεις στην παρούσα προκήρυξη, είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόμενη. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλης με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, που επίσης χρηματοδοτείται. 5.Δεν χρηματοδοτείται νέα πρόταση του ιδίου αναδόχου φορέα, εφόσον εκκρεμεί αποπληρωμή-παραλαβή από τη ΓΓΕΤ έργου του από προηγουμένη προκήρυξη του προγράμματος “EUROSTARS”. 6.Συνεργασίες ερευνητικών ομάδων με επιχειρήσεις, στη Διοίκηση των οποίων συμμετέχουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα (α’ βαθμού συγγένεια) αποκλείονται. 7.Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του εξωτερικού δεν μπορεί να είναι θυγατρικές (Ν.2190/1920 αρθ.42Ε παρ.5) ελληνικών επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση στο πρόγραμμα ή να συνδέονται οικονομικά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 8.Τα στοιχεία των προτάσεων τηρούνται απόρρητα. Για όσες προτάσεις εγκριθούν, θα ανακοινωθούν μόνο η επωνυμία της επιχείρησης, ο τίτλος του έργου, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης από το πρόγραμμα και η αντίστοιχη συμμετοχή της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΛΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUREKA - ΕUROSTARS ΕΔΩ