ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Newsroom
05/09/2012 - 01:00
05/09/2012 - 01:00
05/09/2012 - 01:00
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Καλεί Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου…
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Καλεί Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως
σκοπό τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων και
αυτοαπασχολουμένων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 3 «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας», Δράση 7 «Προώθηση της
προσαρμοστικότητας και της εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών
εταίρων», Έργο «Αναβάθμιση της επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών».
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


· Να αποδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στο σύνολο
των επιλέξιμων Περιφερειών.
· Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ.
· Να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα
σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων όπως περιγράφονται στη παρούσα πρόσκληση.
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι καλούνται για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για την «Αναβάθμιση της επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών» μέσω παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 9.780.000€ Δημόσια Δαπάνη.

Ειδικοί Στόχοι
Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση/συγκράτηση της εργασιακής θέσης των γυναικών μέσω παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης,
mentoring, στήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών

Ομάδες Στόχου – ωφελούμενες:
Εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα οι απασχολούμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (πχ συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κλπ), προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση, και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με σκοπό να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Αριθμός ωφελουμένων:
Από την υλοποίηση της ενέργειας, προβλέπεται να ωφεληθούν 2.500 γυναίκες.

Ενδεικτικές δράσεις:
 Εξατομικευμένη συμβουλευτική προς εργαζόμενες γυναίκες για την αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης τους.
 mentoring.
 Αυτο-διάγνωση προβλημάτων & τεχνικές παρέμβασης, που αφορούν στην ενημέρωση, υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των γυναικών, μέσω της παρουσίασης τεχνικών
διαχείρισης και παροχής πρακτικών συμβουλών, επικοινωνιακής πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τους
κινδύνους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.
Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων γυναικών μέσω παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες
τους, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ.
Δράσεις ευαισθητοποίησης των ως άνω ενδιαφερομένων γυναικών και των παραγωγικών φορέων της περιοχής για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια, σε εκθέσεις και φόρουμ, ενημερωτικού ή άλλου χαρακτήρα κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης έως στις 10.10.2012.
Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.
4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.epanad.gov.gr/ και http://www. eye isotita.gr/ .
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα
από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί μέσω της υποβολής του στην φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην διεύθυνση
http://logon.mnec.gr/ .
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).
(v) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η
προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
(vi) Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση ή Σύμπραξη φορέων, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας με ακριβή

Περίοδος υποβολής

από 3/9/2012 έως 10/10/2012