ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Newsroom
19/09/2012 - 01:00
19/09/2012 - 01:00
19/09/2012 - 01:00
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Τίθενται σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση…

 

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Τίθενται σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Το σχέδιο αυτό για τη λειτουργία της αγοράς αποτελεί προϊόν συστηματικής εργασίας επί μακρόν των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Οι έξι βασικές αλλαγές

-Απλοποίηση / κωδικοποίηση της Αγορανομικής νομοθεσίας.

-Ειδικά για τα καυσόξυλα: διακίνηση ανά μονάδα όγκου (κυβικό μέτρο) αντί για βάρους (κιλά/τόνοι).

-Στις αποδείξεις λιανικής θα αναγράφονται χωριστά η αξία των προϊόντων σε ευρώ και ο ΦΠΑ ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι πληρώνει.

- Προστασία καταναλωτών σε αγορές που δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή (κυλικεία πλοίων, νοσοκομείων, κ.α.)

-Υποχρεωτική προεκτίμηση του κόστους παροχής υπηρεσιών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων) προκειμένου να αποφασίσει ο καταναλωτής.

-Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

Με τους κανόνες «ΔΙΕΠΠΥ», η λειτουργία της αγοράς εισέρχεται σε μια νέα περίοδο εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ενιαίο, σαφές και απλοποιημένο πλαίσιο. Στόχος της παρέμβασης είναι:

-Η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.

-Η παροχή απλής και ουσιαστικής πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά και το κόστος των αγαθών που διατίθενται στην αγορά.

-Η διευκόλυνση της σύγκρισης τιμών μεταξύ ομοειδών προϊόντων, μέτρο που οδηγεί και σε ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά.

-Η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την απλοποίηση των κανόνων που υποχρεώνονται να εφαρμόζουν.

Ειδικότερα, με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ επιτυγχάνεται μία λειτουργική και δομική αναμόρφωση:

-         Από τα 363 άρθρα που εκτείνονταν σε 485 σελίδες της μέχρι σήμερα Αγορανομικής Διάταξης, οι κανόνες ΔΙΕΠΠΥ απαρτίζονται από 152 άρθρα σε ένα εύρος μόλις 89 σελίδων.

-         Υιοθετείται μία εντελώς διαφορετική δομή που απλοποιεί και κάνει σαφέστερες τις σχετικές διατάξεις, καθώς διαχωρίζεται σε γενικές και ειδικές διατάξεις, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει ο κάθε κλάδος χωρίς την διασπορά άρθρων που εμφάνιζαν οι μέχρι τώρα αγορανομικές διατάξεις.

-         Αίρονται οι επικαλύψεις ή αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση των προϊόντων. Για όλες τις κατηγορίες τροφίμων, θα υπάρχουν συγκεκριμένες παραπομπές στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντίστοιχες παραπομπές σε ειδική νομοθεσία για τα προϊόντα πλην τροφίμων και ποτών.

Στο ουσιαστικό μέρος, εξασφαλίζονται και ενισχύονται τα δικαιώματα του καταναλωτή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προτίθεται να αγοράσει. Έτσι στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ διασφαλίζονται θέματα όπως:

-         Η πλήρης και απροσχημάτιστη ενημέρωση του καταναλωτή ως προς:

   την αλλαγή του τρόπου αναγραφής των τιμών, ώστε να είναι σαφές το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται σε υπηρεσίες και συγκεκριμένα προϊόντα να αναγράφεται χωριστά η βασική τιμή από τον ΦΠΑ.

   τη μονάδα μέτρησης (δηλαδή τιμή ανά κιλό, λίτρο, κλπ.)

   την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος/υπηρεσίας

   και την προέλευση

-         Ενισχύεται η πληροφόρηση του καταναλωτή, ώστε αυτός να είναι –κατά το δυνατόν- πλήρως ενήμερος για ό,τι αφορά στο προϊόν ή την υπηρεσία που προτίθεται να αγοράσει και να αξιοποιεί σωστά την αγοραστική του δύναμη.

-         Ρυθμίζονται θέματα που μέχρι σήμερα δεν είχαν επιλυθεί και τα οποία κατέδειξε η κοινή πρακτική όπως για παράδειγμα:

   Κατοχυρώνεται το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος μιας υπηρεσίας εκτίμησης (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, ενεχυροδανειστήρια κ.λπ) και να συναινεί στην παροχή της κύριας υπηρεσίας προτού ο πάροχος προβεί σε αυτήν.

   Ρυθμίζεται ως μονάδα μέτρησης των προϊόντων ξυλείας που προορίζονται για καύσιμη ύλη ο όγκος αντί του βάρους.

   Γίνεται σαφής διάκριση της ονομαστικής αξίας του ΦΠΑ στις αποδείξεις και τη σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

-         Διασφαλίζεται το δικαίωμα του καταναλωτή να μπορεί να αγοράσει σε μία εύλογη αξία βασικά προϊόντα σε αγορές που δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, όπως σε κυλικεία πλοίων, νοσοκομείων, γηπέδων κ.λπ).

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις της χώρας αντιμετωπίζονται με ένα σύγχρονο πλαίσιο και τους παρέχεται:

-         Ένα δομημένο και απλό κανονιστικό περιβάλλον με σαφείς κανόνες και απλοποιημένο από περίπλοκές και αντιφατικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από το μακρινό παρελθόν.

-         Ένα σύνολο κανόνων χωρίς αντιφάσεις με άλλες εθνικές ρυθμίσεις και πάντοτε σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο που υποδεικνύει η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Παράλληλα με τους κανόνες «ΔΙΕΠΠΥ», προχωρεί η πλήρης αναμόρφωση του σχετικού νόμου πλαισίου, του «Αγορανομικού Κώδικα» του 1946, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο με το δίκαιο του ανταγωνισμού όσο και με το σύγχρονο κυρωτικό πλαίσιο.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www.gge.gr), όσο και στην Ανοικτή Διακυβέρνηση (www.opengov.gr/).

Για το θέμα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς έκανε την παρακάτω δήλωση: «Η Κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις παντού, προχωρεί στην αναμόρφωση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Βήμα προς βήμα, εξαλείφουμε το τμήμα εκείνο του θεσμικού πλαισίου που παρουσίαζε εμφανή σημάδια αναχρονισμού. Όπως η Πολιτεία κάνει το καθήκον της, είναι ώρα και οι δυνάμεις της αγοράς να κάνουν το δικό τους. Στρεβλές πρακτικές, αθέμιτες συμπεριφορές και νόθευση του ανταγωνισμού, θα αντιμετωπίζονται με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Η Πολιτεία δίνει το παράδειγμα. Όλοι οφείλουν να το ακολουθήσουν, για το κοινό καλό».