Χειρόγραφη Βεβαίωση Μηχανικού για τα Συμβόλαια Ακινήτων

ΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους μηχανικούς να παρέχουν χειρόγραφη βεβαιώση που αφορά τη σύναψη συμβολαιογραφικής πράξής, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί, λόγω των κινητοποιήσεων των μηχανικών μετά τη δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, οι βεβαιώσεις, για όσο διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας του συστήματος, θα εκδίδονται και θα υπογράφονται από τον αρμόδιο μηχανικό χωρίς μοναδικό αριθμό, και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη, και θα προσαρτώνται στα συμβόλαια. Όπως διευκρινίζεται, στη σχετική βεβαίωση θα σημειώνεται και θα μονογράφεται η εξής επισήμανση: «Εκδίδεται από το Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Τα στοιχεία της βεβαίωσης θα καταχωρισθούν στο πληροφοριακό σύστημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, εντός προθεσμίας 2 μηνών από την έκδοση». Για τη συγκεκριμένη επισήμανση θα γίνεται ειδική αναφορά στη συμβολαιογραφική πράξη. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, καθώς η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ κρίθηκε ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και ότι ένεκα αυτής έπρεπε να ρυθμιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύνταξη συμβολαίων καθώς και στην είσπραξη των εκ του νόμου σημαντικών εσόδων του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ΦΕΚ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:10

Η Επικαιρότητα Τώρα