Dikaiologitika News | ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Με ευνοϊκές αλλαγές που αφορούν περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων παρατείνεται το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια του. Αυτό ανακοίνωσαν…
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Με ευνοϊκές αλλαγές που αφορούν περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων παρατείνεται το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια του.

Αυτό ανακοίνωσαν η υπουργός ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη, και ο υφυουργός Γ. Μανιάτης και τόνισαν:

«Μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες υπερβαίνει τις 30.000, από τις οποίες περίπου οι 15.000 έχουν λάβει προέγκριση δανείου»

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις επιθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και την οικονομική συγκυρία, το Πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:

Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 €/τ.μ.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελουμένων από τρεις γίνονται δύο και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.

Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ. Επίσης στην κατηγορία «αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης» περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων. Με σκοπό την επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και πληρούν τους όρους θα υπαχθούν άμεσα στο πρόγραμμα, ενώ οι ανωτέρω τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος θα ισχύουν και για τις αιτήσεις αυτές.

 

 

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Το Πρόγραµµα αφορά σε παλαιά κτίρια, νοµίµως υφιστάµενα, τα οποία:

έχουν κατασκευαστεί χωρίς την εφαρµογή του Κανονισµού θερµοµόνωσης (Π.Δ. της 1.6/4.7.1979, ΦΕΚ Δ΄ 362) βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη ή ίση των 1.750 €/τ.µ. χρησιµοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία οι ιδιοκτήτες τους  πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια και προετοιµάζεται για το Πρόγραµµα σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την εξέταση της πιστοληπτικής του ικανότητας.

Στην πρώτη φάση του Προγράµµατος (Α’ Φάση), οι δυνητικά ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Επιλέξιµες είναι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας). Οι παρεµβάσεις δύνανται να πραγµατοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής µε αποκλειστική ευθύνη του ωφελούµενου.

Στη δεύτερη φάση (Β’ Φάση), οι δυνητικά ωφελούµενοι υποβάλλουν σε συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα. Προβλέπονται δύο (2) στάδια αξιολόγησης: στο πρώτο στάδιο διενεργείται έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης και οι αιτήσεις που προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο τίθενται σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου της εξοικονοµούµενης ενέργειας ανά µονάδα επιφάνειας προς το κόστος. Η υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραµµα γίνεται βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του προϋπολογισµού της κάθε Περιφέρειας.

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης των ενεργειακών στόχων της αίτησης καταβάλλονται στους ωφελούµενους τα κίνητρα του Προγράµµατος. Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραµµα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται σε αυτή.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Εκχωρείται από ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" , ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" , ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" , ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Επιδότηση επιτοκίου - Εγγύηση Δανείου

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος Γενικού ενδιαφέροντος , Ενέργεια , Περιβάλλον Σε ποιους απευθύνεται

Οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας (επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων του κτιρίου, καθώς και το µεµονωµένο διαµέρισµα).

Όροι και προϋποθέσεις Δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που:α) Έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ...  Τι χρηματοδοτείται Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Προϋπολογισμός

€ 396.000.000

Αναλυτικά:

31.901.413 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Ανατ. Μακεδονία, Θράκη) 16.964.924 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας - Ηπείρου (Ήπειρος) 38.035.756 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας - Ηπείρου (Θεσσαλία) 35.445.045 € από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (Δυτ. Ελλάδα) 38.209.743 € από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (Πελοπόννησος) 17.133.017 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Βορ. Αιγαίο) 11.887.942 € από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (Ιόνιοι Νήσοι) 25.422.160 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Κρήτη) 35.000.000 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Κεντρ. Μακεδονία) 15.000.000 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Δυτ. Μακεδονία) 100.000.000 € από το ΠΕΠ Αττικής    6.000.000 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νοτ. Αιγαίο) 25.000.000 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας - Ηπείρου (Στ. Ελλάδα) Περίοδος υποβολής

από 1/2/2011 έως 16/5/2011

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι-Α, Μέρος Α, για την περίπτωση µονοκατοικίας ή µεµονωµένου διαµερίσµατος και στο Παράρτηµα Ι-Β, Μέρος Α, για την περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιµος ωφελούµενος» και εάν η ιδιοκτησία του µπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιµη κατοικία», βάσει του κεφαλαίου 2 και των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι-Α, Μέρος Α.

- Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτιρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, τον καθορισµό των παρεµβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυµούν να υλοποιήσουν, την επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή βάσει του εντύπου του Παραρτήµατος II, τον ορισµό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, καθώς και την επιλογή του συνεργαζόµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού.

- Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για µεµονωµένο διαµέρισµα πολυκατοικίας, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, στη βάση του εντύπου του Παραρτήµατος III. Το έντυπο αυτό δύναται να αντικατασταθεί µε κανονισµό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούµενη παρέµβαση.

- Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που συµµετέχει στο Πρόγραµµα την πιστοληπτική του ικανότητα.

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαπιστώσει τη δυνατότητα υπαγωγής του στο Πρόγραµµα και εξασφαλίσει τις απαραίτητες συµφωνίες / συναινέσεις, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII).

Η εν λόγω πρόταση παρεμβάσεων (μία παρέμβαση ή συνδυασμός παρεμβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ. Ειδικότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων στη βάση του ΠΕΑ και της σχετικής έκθεσης, την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εάν, με τις επιλεγμένες παρεμβάσεις, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί κατά μία τουλάχιστον κατηγορία. Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων.

Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.Αναλυτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται στις εν λόγω προσφορές περιγράφονται στο σημείο Προσφορές

Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).

Με τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όπως προβλέπονται στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων», διαχωρίζεται σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη).
Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων.

Σύνολο δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά κατηγορία:

Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου 1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούμενη παρέμβαση
(Παράρτημα ΙΙI)
  1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για Συμμετοχή Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα ΙΙ) (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση2)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
 

2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας 
 

3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

 

3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
4.ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
  4.ΕΤΑΚ για κάποιο από τα διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας 
  5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII)
  6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
 

7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών.

Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).
 

7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).

8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα (Παράρτημα IV-Α)
  8.Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία (Παράρτημα VIII), υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
  9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου (Παράρτημα V)


  9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Παράρτημα IV-Γ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα IV-Β)
Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη 10.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010
   Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη 11.Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)
   Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη 12.Αντίτυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
   Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη

13.α) Αντίτυπο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν, και
   β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου (Παράρτημα VI):
 

ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα  κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή γ) Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία  Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη

Διευκρινήσεις (1)

Διευκρινήσεις (2) Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 1ο(.zip)

Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 2ο(.zip)

Διευκρινήσεις 1
1. Σε περίπτωση Μονοκατοικίας δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 1.
2. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 13α, 13β και 13γ.
4. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.

Διευκρινήσεις 2
1. Ο εκπρόσωπος προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
2. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.

 

Μεταξύ των δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας δηλαδή οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3851/2010.

Με την ολοκλήρωση της συλλογής του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλεται αίτηση σε συμβαλλόμενη Τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.

Υποβολή αίτησης για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή (Έντυπο Παραρτήματος Ι-Α, Μέρος Α), που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε Τράπεζα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και τον καθορισμό του επιλέξιμου προϋπολογισμού  δημιουργείται μοναδικός κωδικός αίτησης, η αίτηση κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη-επιλέξιμη – απορρίπτεται», εκτυπώνεται εις διπλούν (Παράρτημα Ι-Α, Μέρος Β) και συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και την Τράπεζα.

Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση και να καταχωρηθεί τελικά στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που πιθανόν υπολείπονται.

Υποβολή αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου

Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος Ι-Β, Μέρος Α), που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και τον καθορισμό του επιλέξιμου προϋπολογισμού δημιουργείται μοναδικός κωδικός αίτησης

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων του πίνακα του εντύπου «Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» (Παράρτημα VIII) στο Πληροφοριακό Σύστημα της Τράπεζας, εάν το κόστος κάποιας κοινόχρηστης ή μη κοινόχρηστης παρέμβασης υπερβαίνει το επιλέξιμο κόστος βάσει των ανωτάτων αποδεκτών τιμών μονάδας, οι τιμές του πίνακα αναπροσαρμόζονται βάσει της αναλογίας που προκύπτει από το συνολικό κόστος της παρέμβασης και του κόστους της παρέμβασης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα όπως τα τελευταία έχουν καταχωρηθεί στον σχετικό πίνακα της αίτησης του εκπροσώπου.

Η αίτηση για πολυκατοικία με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό εκτυπώνεται εις διπλούν, Παράρτημα Ι-Β, Μέρος Β και δίνεται στον  εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή. Εν συνεχεία, η αίτηση συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο και την Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, γνωστοποιείται στον εκπρόσωπο η δυνατότητα υποβολής των επιμέρους αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, ο επιμερισμός του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων στα διαμερίσματα καθώς και ο μοναδικός κωδικός της αίτησης.

Σε δεύτερο στάδιο, και βάσει του μοναδικού κωδικού αίτησης που εκδίδεται για την αίτηση πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας προσέρχονται στην ίδια τράπεζα που έχει υποβάλλει την αίτησης της πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος για να υποβάλλουν επιμέρους αιτήσεις για υπαγωγή (Έντυπο Παραρτήματος Ι-Α, Μέρος Α), που συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων, η αίτηση εκτυπώνεται εις διπλούν, δίνεται για έλεγχο και αποδοχή και συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και την Τράπεζα. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση και να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Στη βάση της ανωτέρω διαδικασίας δημιουργείται ενιαίος φάκελος έργου. Μετά το πέρας της εισαγωγής των στοιχείων των επιμέρους αιτήσεων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, καλείται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης.

Η αίτηση για πολυκατοικία κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται».

Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο εκπρόσωπος ενημερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Η αίτηση (Παράρτημα Ι-Β, Μέρος Γ) εκτυπώνεται εις διπλούν και συνυπογράφεται αντίστοιχα από τον εκπρόσωπο και την Τράπεζα. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και την τελική καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Διάρκεια υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 01/02/2011 έως 16/5/2011.

Notification