Πρόσληψη Χειριστή Μηχανημάτων στον ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας

Πρόσληψη Χειριστή Μηχανημάτων στον ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας, που εδρεύει στη Δροσιά του Δήμου Χαλκίδας. Η Ειδικότητα για την πρόσληψη είναι ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/Περιοχή Χαλκίδας,Δύο Δέντρα-Δοκός, Τ.Κ 34100 -Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψιν κ. Καρακατσάνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 22210-90504). όλη η προκήρυξη εδώ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:13

Η Επικαιρότητα Τώρα