ΔΕΔΔΗΕ Θέσεις για Τεχνίτες και Υπάλληλο Γραφείου

ΔΕΔΔΗΕ Θέσεις για Τεχνίτες και Υπάλληλο Γραφείου στη Λειβαδία Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Περιοχής Λιβαδειάς( για τις ανάγκες αυτής στην Έδρα/ Περιοχής Λιβαδειάς και για το Πρακτορείο Αμφίκλειας) που εδρεύει στην οδό Σοφοκλέους 3-5 Λιβαδειά στο Νομό Βοιωτίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου) 1 θέση Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση , με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 3-5 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32100 - Λιβαδειά, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ.Λίλιου Λουκά. (τηλ. επικοινωνίας: 22610-28089).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Λεβαδέων και Αμφίκλειας όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η τελική ημερομηνία για παραλαβή των αιτήσεων είναι η 23-11-2012
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:13

Η Επικαιρότητα Τώρα