Ποιοι Μπαίνουν σε Διαθεσιμότητα ποιοι Εξαιρούνται

Ποιοι Μπαίνουν σε Διαθεσιμότητα ποιοι Εξαιρούνται Σε διαθεσιμότητα μπαίνουν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικών καθηκόντων, που έχουν προσληφθεί εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ ή άλλων ειδικών διαδικασιών επιλογής, όπως πχ δημόσια ανακοίνωση - προκήρυξη θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια και υπηρετούν με συμβάσεις αορίστους χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος για την διαθεσιμότητα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που καθορίζει ποιοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και ποιοί εξαιρούνται την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ . Η διαθεσιμότητα αφορά τους υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί Με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι οι διαδικασίες επιλογής ΑΣΕΠ, Με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως π.χ. δημόσια ανακοίνωση- προκήρυξη θέσεων με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, Με ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με το ν.1648/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2643/1998, για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες, αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, προστασία ατόμων με αναπηρία), ν.3624/2007 για το διορισμό συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του έτους 2007, ν. 3448/2006 για το διορισμό συγγενών θανόντων εν υπηρεσία, ν. 2725/1999, όπως ισχύει, για το διορισμό διακριθέντων αθλητών κ.λ.π. Η εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις περιοριστικά αναφερόμενες στην ως άνω διάταξη. Ποιοι εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, Ο ΟΑΕΔ Τα νοσοκομεία Η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στην οποία και υπάγονται τα μουσεία της χώρας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα μουσεία που είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Επίσης, η διαθεσιμότητα δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι υπάγονται στις παρακάτω, εξαιρέσεις: α) ο εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν.4024/11 . β) εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΑΊ51) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. γ) εργαζόμενος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., δ) εργαζόμενος που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:13

Η Επικαιρότητα Τώρα