Δράσεις και Υπηρεσίες E-GOV

Δράσεις και Υπηρεσίες E-GOV Ποιές είναι οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες E-GOV της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που σχεδιάζονται ή αναβαθμίζονται? Λίστα με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται περιγράφονται επιγραμματικά σε έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης .Επίσης έχει συστηθεί επιτροπή για τον συντονισμό της υλοποιήσης των παρακάτω έργων. Συγκεκριμένα στους βασικούς άξονες πολιτικής του Υπουργείου περιλαμβάνονται: 1. Η παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών - Δημιουργία ολοκληρωμένης κυβερνητικής πλατφόρμας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών – e-ΚΕΠ/ΕΡΜΗΣ (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=21). - Σχεδιασμός για ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. - Σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου (e-Gov now). - Συνεργασία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών για το δημόσιο και ενιαίου συστήματος για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. - Εξειδίκευση και εφαρμογή του Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 2. Η αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης - Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στις εσωτερικές διαδικασίες και την επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημοσίου (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=99) Χρήση ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στα Υπουργεία (ολοκλήρωση εντός του β’ τριμήνου 2013 για όλα τα Υπουργεία). Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με βασικούς χρήστες υπηρεσιών δημοσίου (παροχή ψηφιακών υπογραφών σε δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς, κλπ) - Σύστημα ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης (ERP) - Διασύνδεση βασικών Μητρώων (ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Δημοτολόγιο) 3. Η υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου (HRMS) - Σύστημα Απογραφής Δημοσίων Υπαλλήλων 4. Η Ανοιχτή Διακυβέρνηση - Η προώθηση δράσεων διαφάνειας και συμμετοχής (Πρόγραμμα Δι@ύγεια, Open Government Partnership) – (http://www.diavgeia.gov.gr, http://www.opengovpartnership.org/ countries/greece) - Η υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πολίτη / Κράτους (CRM). 5. Η υλοποίηση έργων υποδομών για φορείς του δημοσίου και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων - Η δημιουργία ενιαίου κέντρου αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων (G-Cloud). - Η υλοποίηση του «Σύζευξις ΙΙ» για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση όλων των φορέων του δημοσίου. - Η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες / αγροτικές περιοχές (White Areas). IΙ. Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Με την υπ’ αριθμ. 30/31.08.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4Θ9ΘΩΠ-ΙΔ6) συστήθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κύριος ρόλος της είναι η χάραξη και η ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και οι επιμέρους δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο και η διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Υφυπουργός ΔιΜΗΔ κ. Μ. Βολουδάκης και μέλη ο επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού κ. Δ. Πτωχός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Γ. Μέργος. ΙΙΙ. Υπηρεσίες/Φορείς Υλοποίησης - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής – ΥΑΠ (http://www.yap.gov.gr) - Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων – ΕΥΣΣΕΠ (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=58) - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» – ΕΥΔΕΠ ΔΜ (http://www.epdm.gr) - Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ – ΚτΠ ΑΕ (http://www.ktpae.gr) - Ομάδες Διοίκησης σημαντικών οριζόντιων έργων αρμοδιότητας ΥΔιΜΗΔ (Δι@ύγεια, HRMS, CRM, OGP)
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:13

Η Επικαιρότητα Τώρα