Κατάργηση Εισφοράς υπερ ΤΕΕ

Κατάργηση Εισφοράς υπερ ΤΕΕ Εγκύκλιος Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε με εγκύκλιο του και θέτει σε ενέργεια την δίαταξη για την κατάργηση της εισφοράς υπέρ του ΤΕΕ Η εγκύκλιος του υπουργείου είναιη κάτωθι: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσης της εισφοράς 2% και 2 %0 υπέρ του ΤΕΕ Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 222/12-11-12) ο νόμος 4093/12 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».Με το νόμο αυτό, στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ ΤΕΕ επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή άλλη υπηρεσία Μηχανικού. Επίσης, παύει να αποτελεί πόρο του ΤΕΕ το ποσοστό 2 %0από τα καταβαλλόμενα ποσά στους αναδόχους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων .
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:14

Η Επικαιρότητα Τώρα