Πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού

Newsroom
03/12/2011 - 20:23
03/12/2011 - 20:23
03/12/2011 - 20:23
Πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, συγκεντρώνουν ουσιαστικά μια πληθώρα διατάξεων που καλύπτουν…
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, συγκεντρώνουν ουσιαστικά μια πληθώρα διατάξεων που καλύπτουν μία σχεδόν τριακονταετία (1976-2009).  Η πολλαπλότητα και αλληλοεπικάλυψη των διατάξεων, δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα δεν βοηθά στην επίτευξη του βασικού στόχου που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας και φυσικά τη συμβολή του στην εθνική ανάπτυξη συνολικά.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε από το Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας η σύνταξη ενός ανανεωμένου, αναμορφωμένου και ενιαίου πολυνομοσχεδίου για την Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Οι βασικές προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

1. Την πλήρη άρση του περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών καμποτάζ από πλοία με σημαίες τρίτων κρατών που εκτελούν περιηγητικούς πλόες (κρουαζιέρα) και έχουν ως αφετηρία ελληνικό λιμένα. Τα πλοία αυτά μπορούν πλέον να πραγματοποιούν πλόες χωρίς την υποχρέωση σύναψης σύμβασης της πλοιοκτήτριας εταιρεία ή της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το πλοίο με το κράτος. Παράλληλα, διατηρείται η παροχή κίνητρων που δίδονται στις εταιρίες για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών στα πλοία αυτά, μέσω της ενσωμάτωσης των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων στο νόμο. Για την περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος η πλήρης άρση των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών καμποτάζ συνοδεύεται από την κατάργηση των υφιστάμενων μη ρεαλιστικών απαιτήσεων-προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα η απαίτηση ελάχιστης χρονικής παραμονής ανα λιμένα και η αρχή της αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών.

2. Την ενίσχυση και ανάπτυξη του θαλάσσιου Τουρισμού και όσων ασχολούνται με την δραστηριότητα αυτή επαγγελματικά και ως βασική τους απασχόληση. Συγκεκριμένα, προβλέπονται διατάξεις με τις οποίες γίνεται (με τη συμβολή των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων) η εκκαθάριση του μητρώου από εικονικούς “επαγγελματίες” τουριστικών πλοίων αναψυχής, για να  επωφεληθούν παράνομα από τα ισχύοντα για τον κλάδο οικονομικά κίνητρα και ιδιαίτερα την μη πληρωμή Φ.Π.Α. και την απαλλαγή φόρου εισοδήματος.

3. Την θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά,  του αλιευτικού τουρισμού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους απασχολούμενους του τομέα να αναπτύσσουν παράλληλα με την αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική τους δραστηριότητα και δραστηριότητες καθαρά αλιευτικού τουρισμού που θα συνεισφέρει στο εισόδημά τους.

4. Τον εμπλουτισμό, προκειμένου να καταστεί σαφέστερο και να άρει αδιέξοδες καταστάσεις, του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  για τις «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας», που προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ελεύθερη δρομολόγηση πλοίου.

5. Την κατάργηση της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.», που αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας κατάργησης και συγχώνευσης φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, με στόχο την περιστολή της δημόσιας δαπάνης.

6. Τη σύσταση Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής ως Γνωμοδοτικού Οργάνου για τη χάραξη ναυτιλιακής πολιτικής,  την προστασία και την ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας και τη συνολική διαχείριση κάθε σχετικού θέματος που εισάγεται στο Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

7. Τη σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.), ως όργανο διαβούλευσης για το σχεδιασμό της νησιωτικής πολιτικής.

8. Τη σύσταση Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας, προκειμένου να είναι δυνατός ο κεντρικός συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης κρίσης. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων  του Οργάνου αυτού δε θίγει αρμοδιότητες και λειτουργίες άλλων φορέων, οργάνων, Υπηρεσιών ή Σωμάτων, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση Κρίσεων. Με προβλεπόμενη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη ορίζονται τα μέλη του και ρυθμίζεται οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

9. Με στόχο την υπαγωγή όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε  κεντρική εποπτεία, μεταφέρεται, από 1.1.2012, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η αρμοδιότητα της  άσκησης εποπτείας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ,) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν), του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) και του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.). Προβλέπεται επίσης η διατήρηση της εποπτείας καθώς και η υπαγωγή, από 1.1.2012, της αρμοδιότητας διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) και του Κεφάλαιου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας, καθώς και του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής αντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  Η ανάληψη της διαχείρισης αυτών των ειδικών λογαριασμών, των οποίων δικαιούχος σήμερα είναι το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΑΝ είναι αναγκαία αφού από τα κεφάλαια αυτά καλύπτονται ανάγκες της Ναυτικής Εκπαίδευσης καθώς και της Πλοηγικής Υπηρεσίας και των Πλοηγικών Σταθμών.

10. Επειδή το υφιστάμενο καθεστώς αδειοδότησης έργων εντός ζώνης λιμένος που ανήκει στη διαχείριση Οργανισμού Λιμένος Ανώνυμης Εταιρείας, είναι πολύπλοκο, αντιφατικό, με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες Φορέων και Αρχών, υπάρχει νέα ρύθμιση για την απλοποίηση της εκτέλεση επισκευών – συντηρήσεων εντός ζώνης λιμένα οι οποίες δεν τροποποιούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη μορφολογία των υφιστάμενων κατασκευών. Απαραίτητη προϋπόθεση αδειοδότησης με τις παρούσες ταχύρρυθμες διαδικασίες είναι η ένταξη του έργου στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένος (Master Plan), προκειμένου να εξασφαλίζεται ο συνολικός σχεδιασμός του Λιμένος και η αναπτυξιακή του προοπτική σε βάθος χρόνου.

11. Για την άρση άμεσου και επικείμενου κινδύνου για τους πολίτες και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, προβλέπονται απλοποιημένες διαδικασίες για τις επισκευές και συντηρήσεις λιμενικών έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής, καθώς και για επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών και βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση αλλά και έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. φθορές λόγω χρόνου, υποσκαφές (σπηλαιώσεις), βλάβες από πρόσκρουση πλοίων στις εγκαταστάσεις, θεομηνίες κ.λ.π., ενώ υλοποιούνται κατά νόμο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας και ανάγονται στις αυτονόητες υποχρεώσεις του κατά περίπτωση Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

12. Για τη κατοχύρωση των υφιστάμενων αποφάσεων και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) κυρώνονται αποφάσεις με κανονιστικό περιεχόμενο που έχει λάβει η εν λόγω επιτροπή και αφορούν λιμενικές ζώνες της χώρας. Με την πρωτοβουλία αυτή κατοχυρώνεται η πολιτική ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την  συνταγματική κατοχύρωση των μελλοντικών αποφάσεων με  αντικείμενο την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων.

13. Ρυθμίζονται ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της αλιείας που προκύπτουν κυρίως από τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η συλλογή έγκυρων επιστημονικών δεδομένων για την αλιεία σε ετήσια βάση από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα υπό την εποπτεία του Κράτους, τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην ερευνητική κοινότητα, ο έλεγχος της παράνομης αλιείας και της εισαγωγής τους από τρίτες χώρες (θέμα αιχμής για την ΕΕ την παρούσα περίοδο), η επιβολή τελών για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στις δραστηριότητες του τομέα αλιείας και στην εμπορία των προϊόντων του τομέα αλιείας, η σύσταση Υπηρεσιών Αλιείας στα σημεία εισόδου φορτίων αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες κλπ.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο των δηλώσεων. (doc)

Ενημερωτικό Σημείωμα  – Σχέδιο Νόμου για την «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις». (doc)

Συμπληρωματικά ενημερωτικά στοιχεία για επιμέρους θέματα του πολυνομοσχεδίου για τη Ναυτιλία. (doc)

Σχέδιο Νόμου για την «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις». (doc)