60 Προσλήψεις 8 μηνα στον Σύνδεσμο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης

60 Προσλήψεις για 8 μήνες στον Σύνδεσμο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 8 μήνες, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσµου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια Αριθµός θέσης σύµβασης ατόµων 101 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΠΕ Μηχανικών 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Περιβάλλοντος 102 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΠΕ Μηχανολόγων 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης Μηχανικών Σύνδεσµος ΟΤΑ ΠΕ 103 Θεσσαλονίκη Περιβαλλοντολόγ 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης ων 104 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΠΕ Χηµικών 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Μηχανικών 105 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΠΕ Χηµικών 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης 106 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΠΕ Πολιτικών 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Μηχανικών 107 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΤΕ Ηλεκτρολόγων 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Μηχανηµάτων 108 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΤΕ Τοπογράφων 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Μηχανικών 109 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΤΕ Λογιστών 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης 110 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΤΕ Μηχανολόγων 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Μηχανικών 111 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε Ζυγιστών 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης 112 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης Παρασκευαστών Σύνδεσµος ΟΤΑ ∆Ε 113 Θεσσαλονίκη Ηλεκτροτεχνιτών 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης Αυτοκινήτων ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια Αριθµός θέσης σύµβασης ατόµων Σύνδεσµος ΟΤΑ ∆Ε 114 Θεσσαλονίκη Ηλεκτροσυγκολλητ 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης ών 115 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε Τεχνιτών 8 µήνες 6 Ν.Θεσσαλονίκης ∆οµικών Έργων Σύνδεσµος ΟΤΑ ∆Ε 116 Θεσσαλονίκη Μηχανοτεχνιτών 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης Αυτοκινήτων 117 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε Τεχνιτών 8 µήνες 1 Ν.Θεσσαλονίκης Υδραυλικών 118 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε Χειριστών 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης Εκσκαφέων Σύνδεσµος ΟΤΑ ∆Ε Χειριστών 119 Θεσσαλονίκη Φορτωτών 8 µήνες 5 Ν.Θεσσαλονίκης (οµάδα Ε’) Σύνδεσµος ΟΤΑ ∆Ε Χειριστών 120 Θεσσαλονίκη Φορτωτών 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης (οµάδα Ε’ και ΙΑ’) 121 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε Οδηγών Γ+Ε 8 µήνες 8 Ν.Θεσσαλονίκης 122 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ∆Ε Οδηγών Γ+∆ 8 µήνες 2 Ν.Θεσσαλονίκης 123 Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατών-τριών 8 µήνες 14 Ν.Θεσσαλονίκης Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας, Σύνδεσμος ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη. Πρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310508800. ολη η προκήρυξη εδώ οδηγίες δικαιολογητικά εδώ Υποβολή αιτήσεων έως: Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 'Ωρες υποβολής αιτήσεων: καθημερινά 9.00 με 13.00
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:18

Η Επικαιρότητα Τώρα