Αποσπάσεις Υπαλλήλων στην ΗΔΙΚΑ

Αποσπάσεις Υπαλλήλων στην ΗΔΙΚΑ Η ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία προτίθεται να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ, με αποσπασεις υπαλλήλων με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, από Επιχείρηση, Οργανισμό ή Φορέα γενικά του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά την ευχέρεια που παρέχεται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, με βάση την παρ.7 του όγδοου άρθρου του Ν.3607/2007 και σύμφωνα με αυτή, μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, επιτρέπεται νααποσπώνται προσωρινά στην Εταιρεία μέχρι πενήντα (50) υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα γενικά του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ., με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει.2. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων στην ΗΔΙΚΑ θα γίνουν με κοινή Υπουργική Απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά απόσύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Φορέα απόόπου προέρχεται ο υπάλληλος), για διάστημα δύο (2) ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4024/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: α) οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα λαμβάνουν τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου και β) η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων και οι εργοδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικήςβαρύνουν την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.4. Ο αριθμός των θέσεων που ζητείται να καλυφθούν προσωρινά με απόσπασηενδιαφερόντων, τα ειδικά προσόντα και η εμπειρία έχουν ως εξής : ΠΕ Ηλεκτρολόγων -Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ.Συγγρού - 3ος όροφος), σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από τη Δευτέρα 26/11/2012 και λήγει την Παρασκευή 7/12/2012 αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά :Αίτηση υποψηφιότηταςΑναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, με υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών στα οποία να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.Επίσης, όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (www.idika.gr / Θέσεις εργασίας) με την προϋπόθεση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.6. Η παρούσα ανακοίνωση θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες και τα Νομικά ΠρόσωπαΔημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και σε ΔΕΚΟ που εποπτεύουν. Επίσης στοΥπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό του τόπο. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και μια της Θεσσαλονίκης.7. Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των στελεχών,θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από τον υποβληθέντα φάκελο και την διενέργεια συνεντεύξεων με τους επικρατέστερους από αυτούς. Για τους επιλεγμένους, θα προωθηθεί αίτημα στην Υπηρεσία τους, για την κατά νόμο έκφραση της σύμφωνης γνώμης του οικείου Δ.Σ. ή Υπηρεσιακού Συμβουλίου.8. Οι αποσπάσεις θα διέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.9. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λαγουμιτζή 40 και Λ. Συγγρού, 117 45 Αθήνα - 3ος όροφος και στα τηλέφωνα 213-2168118 και 2168110, καθημερινά 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:18

Η Επικαιρότητα Τώρα