Φόρος Υπεραξίας 20% για μετατροπή μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε ΟΕ

Μετατροπή μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε ΟΕ με φόρο υπεραξίας 20% Με απάντηση σε ερώτημα που του έγινε το υπουργείο Οικονομικών καθορίζει την διαδικασία μετατροπής μονοπρόσωπής ΕΠΕ σε ΟΕ.Ακολουθεί η απαντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Μετατροπή μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε προσωπική εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012. ΣΧΕΤ.: Η από 12.10.2012 αίτηση σας (τηλεομοιοτυπία). Απαντώντας στη σχετική αίτηση σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. 2. Με την αριθ. ΝΣΚ 312/2012 γνωμοδότηση, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών με την ΠΟΛ.1180/10.9.2012 εγκύκλιό μας, κρίθηκε ότι μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, επιτρέπεται η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 283 (γνήσια μετατροπή), με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η νομική προσωπικότητα της Ε.Π.Ε. με νέα νομική μορφή στο πρόσωπο της ΟΕ ή Ε.Ε., χωρίς να επέρχεται διάλυση της ΕΠΕ 3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43α του ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι κατά τα λοιπά για τη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 4. Όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 1056093/10768/Β0012/ΠΟΛ.1086/15.6.2006 εγκύκλιό μας, στις μονοπρόσωπες ΕΠΕ έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις περί ΕΠΕ και δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις που να διαφοροποιούν τα ζητήματα περί μετατροπής των διαφόρων τύπων εταιρειών, και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ε.Π.Ε. από εκείνη της μονοπρόσωπης ΕΠΕ 5. Με την παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 4072/2012 ορίζεται, ότι εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα. Με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ ορίζεται, ότι με τη σύμβαση της εταιρείας δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι η ομόρρυθμη εταιρεία που συστήνεται πρώτη φορά πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ιδρυτές - εταίρους. 6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της παρ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20%. Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α' κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Ο ανωτέρω μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις με επαχθή αιτία. Αντίθετα, όταν δεν λαμβάνει χώρα πραγματική πώληση μεριδίων, αλλά μεταβίβαση λόγω μη συμμετοχής παλαιού εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου (έμμεση μεταβίβαση), οπότε δεν καταβάλλεται τίμημα, η προκύπτουσα υπεραξία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 20% (σχετ. το αριθ. 1031151/10407πε/Β0012/28.3.2008 έγγραφο μας). 7. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι στην περίπτωση πραγματοποίησης αύξησης του κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. όπου οι εταίροι δεν συμμετέχουν ισόποσα, η διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής τους συνεπάγεται μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και συνεπώς προκύπτει υπεραξία, υποκείμενη σε φορολογία με συντελεστή 20% (σχετ. τα αριθ. 1119287/2249/Α0012/31.1.2006, 1104792/11410/Β0012/10.11.2008 και Δ12Β 1037974 ΕΞ2011/11.3.2011 έγγραφά μας). Ως αριθμός μεταβιβαζόμενων μεριδίων λαμβάνεται η διαφορά του ποσοστού συμμετοχής του εταίρου πριν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου επί του συνολικού αριθμού των αρχικών μεριδίων της εταιρείας, όπως αυτός υπήρχε πριν από την αύξηση (σχετ. τα αριθ. 1099418/11119/Β0012/12.12.2003 και Δ12Β 1077041/27.5.2011 έγγραφά μας). 8. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας και με βάση όσα μας διευκρινίσατε προφορικά προκύπτει, ότι η εταιρεία «........ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» με μοναδικό εταίρο την ................................ πρόκειται να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία, με ομόρρυθμους εταίρους την ίδια και τον σύζυγο αυτής, .................... Επιπλέον, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, η οποία δεν θα καλυφθεί ισόποσα από τους δύο εταίρους. Μετά τη μετατροπή και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Ο.Ε., το ποσοστό συμμετοχής της παλαιάς εταίρου στην ομόρρυθμη εταιρεία θα μειωθεί σε 76% (από 100%), ενώ του νέου εταίρου θα ανέλθει σε 24%. 9. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι στην ομόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει υποχρεωτικά και νέος εταίρος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της παλαιάς εταίρου, οφείλεται, σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης, φόρος υπεραξίας 20% με βάση τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (έμμεση μεταβίβαση). Για τον υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:18

Η Επικαιρότητα Τώρα