ΔΕΗ 4 προσληψεις εκτακτου προσωπικού στην Αθήνα

ΔΕΗ 4 προσληψεις εκτακτου προσωπικού στην Αθήνα Η ΔΕΗ και η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει προσλήψεις έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), τεσσάρων (4) ατόμων συνολικά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών,στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, στο κυλικείο της Διεύθυνσης (Λ. Συγγρού 112) καθώς στην 2335 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών, στον Ασπρόπυργο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο-βάλλουν μέχρι 13/12/2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΠΑΝ, στο Κουκάκι, την έ-ντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της Διεύθυνσης, υποβάλλοντας συ-νημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης: 1.Εντοπιότητα. 2.Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος. 3.Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγα-μος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.) 4.Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας. 5.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 6.Για την απασχόληση στο κυλικείο απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια υγειονομική υπηρεσία. Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μή-νες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα