Νεες διαδικασίες για ναυτικούς στα ΚΕΠ

Νεες διαδικασίες για ναυτικούς στα ΚΕΠ Με υπουργική απόφαση προστίθενται στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ οι εξής διοικητικές διαδικασίες για ναυτικούς :Α. Έκδοση βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας−αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Β. Απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού ασφαλείας πλοίου (ΑΑΠ−SSO) αρμοδιότητας Διεύθυνσης Εκπαίδευ−σης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Γ. Πιστοποίηση πληρωμάτων των ταχύπλοων σκαφών που υπάγονται στους κώδικες ταχυπλόων και δυναμικώς υποστηριζόμενων σκαφών σύμφωνα με το κεφ. Χ της ΔΣ SOLAS 74 και την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της17−3−1998 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Η Διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών γίνεται με τα έντυπα των αιτήσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.ΙΙ. Αντικαθιστούμε τα έντυπα των ακόλουθων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στην αριθμ. πρωτ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/52/28560/2008 (ΦΕΚ 2299Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795/2010 (ΦΕΚ 1689Β΄) όμοια, με τα υποδείγματα εντύπων που επισυνάπτονται στην παρούσα από−φαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.Α. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας1. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (Π.Δ. 79/1997).2. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (Π.Δ. 260/2001),όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 του ν. 3816/2010.3. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου, λόγω απώλειας.4. Επαναπογραφή ναυτικών ν. 2575/1998 (α΄ 23) ή ανανέωση ναυτικών φυλλαδίων.5. Έφεση κατά Αποφάσεως Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) (αρ. 269 παρ. 4 ΚώδικαΔημοσίου Ναυτικού (KΔΝΔ)B. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών1. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου α΄ τάξης Ε.Ν.2. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου β΄ τάξης Ε.Ν.3. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου γ΄ τάξης Ε.Ν.4. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού.5. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού α΄τάξεως εμπορικού ναυτικού.6. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού β΄τάξεως εμπορικού ναυτικού.7. Χαρακτηρισμός δόκιμου οικονομικού αξιωματικού.8. Απόκτηση διπλώματος φροντιστού.9. Απόκτηση άδειας βοηθού φροντιστού.10. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού α΄ τάξης Ε.Ν.11. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού β΄ τάξης Ε.Ν.12. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ΄ τάξης Ε.Ν.13. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ΄τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (μηχανών ατμού εσωτερικής καύσης).14. Απόκτηση διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν.15. Απόκτηση διπλώματος πρακτικού ηλεκτρολόγου Ε.Ν.16. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη α΄ τάξης Ε.Ν.17. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη β΄ τάξης Ε.Ν.18. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη γ΄ τάξης Ε.Ν.19. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών.20. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη ρυμουλκών.21. Απόκτηση πτυχίου ναύκληρου Ε.Ν.22. Απόκτηση άδειας ναύτου Ε.Ν.23. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου.24. Απόκτηση πτυχίου αρχιθαλαμηπόλου.25. Απόκτηση άδειας θαλαμηπόλου α΄ τάξης Ε.Ν.26. Απόκτηση πτυχίου αρχιμαγείρου Ε.Ν.27. Απόκτηση άδειας μαγείρου α΄ τάξης Ε.Ν.28. Απόκτηση άδειας μαγείρου β΄ τάξης Ε.Ν.29. Απόκτηση άδειας μαγείρου γ΄ τάξης Ε.Ν.30. Απόκτηση πτυχίου αρχιθερμαστού.31. Απόκτηση άδειας θερμαστού Ε.Ν.32. Απόκτηση πτυχίου λιπαντή Ε.Ν.33. Απόκτηση άδειας χειριστή μηχανής.34. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού α΄ τάξης.35. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού β΄ τάξης.36. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (basic) σε προσωπικό δεξαμενοπλοίων πλοίαρχοι− υποπλοίαρχοι−μηχανικοί α΄, β΄και γ΄ τάξης Ε.Ν. − ηλεκτρολόγοι − κατώτερο πλήρωμα.37. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety −cow (προ−χωρημένα), Κανονισμός V/1−2 παρ.8−14 για Δ/Ξ πετρε−λαιοφόρα, παρ. 15−21 για χημικά και παρ. 22−34 για LPG,LNG σε προσωπικό δεξαμενοπλοίων πλοίαρχοι − υπο−πλοίαρχοι − μηχανικοί α΄, β΄και γ΄ τάξης Ε.Ν. − ηλεκτρο−λόγοι − κατώτερο πλήρωμα.

Η Επικαιρότητα Τώρα