Αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών

Αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών που εκδοθηκαν βάση του ΠΔ 1993 Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών Δόµησης και ιδιωτών σχετικά µε το πλαίσιο αναθεώρησης των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν βάσει του από 13.7.93 Π. Δ/γµατος ανεγειρόµενων κατασκευών» (ΦΕΚ 795/Δ/1993), το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα: Α) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν µε βάση το από 13.07.1993 Π. Δ/γµα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) προ της 01.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) και δεν είχε αρχίσει η εκτέλεση εργασιών πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρµόζοντας το θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδοµικής άδειας, προσκοµιζόµενες µελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών µελετητών κ.λ.π). Β) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδίδονται µε βάση το από 13.07.1993 Π. /γµα (ΦΕΚ 795/ /1993) µετά την 01.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρµόζοντας το θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδοµικής άδειας, προσκοµιζόµενες µελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών µελετητών κ.λ.π) εφ’ όσον δεν αυξάνονται τα πολεοδοµικά µεγέθη τους (Κάλυψη, Σ. ., Σ.Ο). Γ) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν µε βάση το από 13.07.1993 Π. /γµα(ΦΕΚ 795/ /1993) και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών πριν την 01.03.2012 αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 13.07.1993 Π. /τος (ΦΕΚ 795/ /1993). Αν ωστόσο η αναθεώρηση αφορά προσθήκη εφαρµόζεται το άρθρο 6 του ν. 4030/2011. Δ) Όπου στο άρθρο 6 ν. 4030/11 αναφέρεται ο όρος «Άδεια Δόµησης», για την εφαρµογή των ανωτέρω νοείται ο όρος «Οικοδοµική Άδεια».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα