Εγκριθηκε η χορηγηση για το επίδομα αεροθεραπειας

Εγκριθηκε το επίδομα αεροθεραπειας των 200€ για την θερινή περίοδο 2012 Εγκρίθηκε η χορήγηση για το επίδομα αεροθεραπείας για τη θερινή περίοδο 2012, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το επίδομα αεροθεραπείας είναι ύψους 200,00 € και χορηγείται στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γήρα­τος και αναπηρίας, που πάσχουν: α. από φυματίωση β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε με­ταμόσχευση νεφρού. δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική νόσο και ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος. Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμό­νων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας εφ' όρου ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι­δόματος, είναι: οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από την περίπτωση δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33% οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανι­σμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτού­νται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2012 μέχρι 31/8/2012, έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού και οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργα­νισμών που δεν καταβάλλουν επιδόματα ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου ή κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυμα­τιώσεως ή επίδομα διαιτολογίου. Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας: • Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε άλλη πηγή. • Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοση­λείας τους καταβάλλονται από τον ασφαλιστικό οργα­νισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή παρέχονται σε αυτούς έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλονται οι ανω­τέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2β της απόφασης αυτής. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργα­νισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Το επίδομα αεροθεραπείας, δικαιούνται και οι συ­νταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησης τους ανα­τρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31/08/2012, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης. Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας, θα αρ­χίσει από από σημερα και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες. ρεπορταζ:dikaiologitika.gr
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα