ΔΕΔΔΗΕ Θεσεις εργασίας στην Κρητη και Ρόδο

ΔΕΔΔΗΕ Θεσεις εργασίας στην Κρητη και Ρόδο Ο ΔΕΔΔΗΕ Ανακοινώνει θεσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Ρόδο Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια Αριθµός Θέσης σύµβασης ατόµων 701 ∆∆Ν/Υπηρεσίες ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ 8 1 Ηλεκτρολόγοι Κρήτης – Ρόδου Μηχανικοί 702 ∆∆Ν/Υπηρεσίες ΗΡΑΚΛΕΙΟ ∆Ε 8 5 Ηλεκτροτεχνικοί Κρήτης – Ρόδου ∆ικτύων ∆Ε 703 ∆∆Ν/Υπηρεσίες ΡΟ∆ΟΣ Ηλεκτροτεχνικοί 8 2 Κρήτης – Ρόδου Σταθµών - Υποσταθµών ∆∆Ν/Υπηρεσίες ∆Ε 704 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ∆ιοικητικών 8 1 Κρήτης – Ρόδου Γραµµατέων 705 ∆∆Ν/Υπηρεσίες ΗΡΑΚΛΕΙΟ ∆Ε 8 1 Οδηγοί, Μηχανοδηγοί- Κρήτης – Ρόδου Χειριστές Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες κατάθεσης αιτήσεων 09:00 έως 12:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας , για το Ηράκλειο Κρήτης στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΡΟΔΟΥ, Τ.Θ. 1168, Τ.Κ. 71 110,HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο υπόψιν κ. ΕΜΜ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ (τηλ.επικοινωνίας: 2810 303212), ενώ για τη Ρόδο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΡΟΔΟΥ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΡΟΔΟΥ, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο υπόψιν κα. Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (τηλ. επικοινωνίας : 22410 26984). ολη η προκήρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:28

Η Επικαιρότητα Τώρα