Νεος Κωδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειάς

08/01 / 2013 13:27
Νεος Κωδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειάς Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της σύνταξης του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) , ο οποίος έχει ήδη αποσταλεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 138 παρ. 1 του ν. 4001/2011: «Ο Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ κατόπιν προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η ΡΑΕ είχε θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση, την άνοιξη του 2012, το πρώτο σχέδιο του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας . Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συμμετασχόντων στην εν λόγω Διαβούλευση, προχώρησε στην επεξεργασία και ενσωμάτωση στο νέο Κώδικα πλήθους βελτιώσεων και τροποποιήσεων. Η Αρχή εργάστηκε εντατικά, και επί πολλούς μήνες, για τη διαμόρφωση του νέου ΚΠΗΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα από τη λειτουργία της λιανικής αγοράς, έτσι ώστε ο νέος Κώδικας να αποτελέσει ένα σύγχρονο νομοθετικό και ρυθμιστικό εργαλείο για τη σχέση Πελάτη-Προμηθευτή, με στόχο την προστασία του καταναλωτή και την ομαλή λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΚΠΗΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για το περιεχόμενο της Σύμβασης Προμήθειας, για τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις υποχρεωτικές υπηρεσίες/παροχές του Προμηθευτή σε σχέση με την εμπορική εξυπηρέτηση του Πελάτη. Εξ ίσου σημαντικές είναι οι διατάξεις του ΚΠΗΕ που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή προς τους Πελάτες του, αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του καταναλωτή, καθώς και τις διαδικασίες αλλαγής Προμηθευτή, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο ΚΠΗΕ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα Άρθρα 57 & 58 του ν.4001/2011, οι οποίες ενσωματώνουν την αποκτηθείσα εμπειρία από την πρόσφατη ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, λόγω της παύσης δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά ορισμένων Προμηθευτών. Ακόμη, στον ΚΠΗΕ ενσωματώνονται τρία (3) ειδικά Παραρτήματα, στα οποία καθορίζονται οι κατευθύνσεις και οι καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από κάθε Προμηθευτή: α) στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) στα θέματα επικοινωνίας με τον καταναλωτή, και γ) στη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων των Πελατών. Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα Παραρτήματα περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις που περιέχονται σε δύο (2) κομβικές προγενέστερες Αποφάσεις της ΡΑΕ, δηλ. τις «Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Απόφαση ΡΑΕ 692/2011) και τις «Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη» (Απόφαση ΡΑΕ 771/2011). Το τρίτο ειδικό Παράρτημα περιλαμβάνει τις «Αρχές Διαχείρισης Αιτημάτων των Καταναλωτών» και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία τους και τη βελτίωση των προσφερόμενων σε αυτούς υπηρεσιών. Τέλος, έχουν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την προστασία των μικρών πελατών, ιδιαίτερα δε των ευάλωτων πελατών. Είναι προφανές ότι σε μία αγορά που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια απελευθέρωσής της, και μάλιστα στην πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και οι πολίτες της τα τελευταία δύο (2) έτη, ο μικρός και ο ευάλωτος καταναλωτής χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ΚΠΗΕ για τους «ευάλωτους οικιακούς πελάτες» (Κεφάλαιο 6 του Κώδικα): ● H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης για τους Ευάλωτους Πελάτες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ημέρες. ● Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. ● Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβάλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης, ή να καταγγείλουν τη σύμβασή τους με Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, α) κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, και β) κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. ● Για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης, και εφ’ όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του, και β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία είκοσι (20) επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη. Εφ’ όσον τελικά ο Προμηθευτής προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να υπάρξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:35

Η Επικαιρότητα Τώρα