Αύξηση στο ρευμα για τα νοικοκυριά 0,8%

10/01 / 2013 15:01
Αύξηση στο ρευμα για τα νοικοκυριά 0,8% απο το τέλος ΑΠΕ Αύξηση περίπου 9% στο ειδικό τέλος ΑΠΕ για τις οικιακές καταναλώσεις ηλεκτρικού, εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η Αυξηση αυτη στο τέλος συμφωνα με την εκτίμηση της ΡΑΕ θα επιφέρει αυξηση στο ρευμα για τα νοικοκυρια εως 0,8% Δείτε εδω τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το 2013 Οπως αναφερει η εισήγηση της ΡΑΕ με την από 10.01.2013 σχετική Απόφασή της (1/2013), η ΡΑΕ καθόρισε το ύψος του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), για το α’ εξάμηνο του 2013. Ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ από τη ΡΑΕ βασίστηκε: α) Στις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ (επιστολή του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ασ. Παπαγεωργίου προς τη ΡΑΕ της 20.12.2012, αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-166467), όσον αφορά : i) Το λειτουργικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο τέλος του 2012, το οποίο προβλέπεται από το ΥΠΕΚΑ να διαμορφωθεί στα 280 εκατ. € περίπου. ii) Τις αναμενόμενες εισροές εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό το α’ εξάμηνο του 2013, ιδίως από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών, το τέλος ΕΡΤ και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης της παρ. Ι.2/1 του ν.4093/2012. iii) Την προβλεπόμενη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2013. β) Το σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ για τη σταδιακή μείωση του ως άνω ελλείμματος, με στόχο το μηδενισμό του στο τέλος του 2014. Ειδικότερα, σε ορίζοντα εξαμήνων, η μείωση του ελλείμματος του 2012 σχεδιάζεται από το ΥΠΕΚΑ να γίνει ως εξής : 1ο εξάμηνο 2013: ~ 5 εκ. € (επιδιώκεται σταθεροποίηση σωρευτικού ελλείμματος) 2ο εξάμηνο 2013: ~ 63 εκ. € 1ο εξάμηνο 2014: ~ 75 εκ. € 2ο εξάμηνο 2014: ~ 138 εκ. € -------------------------------- ΣΥΝΟΛΟ: ~ 280 εκ. € γ) Την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013, με την οποία, σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ (Γνώμη ΡΑΕ 11/2012), καθορίστηκε νέα μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με ειδικότερη μεταβατική εφαρμογή (μεθοδολογία) για το α΄ εξάμηνο του 2013. Στηριζόμενη στις ως άνω βασικές παραδοχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του ΥΠΕΚΑ, η ΡΑΕ προσδιόρισε το μεσοσταθμικό ύψος του ΕΤΜΕΑΡ για το α’ εξάμηνο του 2013 στα 9,3 €/MWh. Αναλυτικότερα, οι νέες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών, για το α’ εξάμηνο του 2013, έχουν ως εξής: Κατηγορία Πελατών Μοναδιαία χρέωση (€/MWh)Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 3,55Αγροτικής χρήσης ΜΤ 5,57Λοιπές χρήσεις ΜΤ 7,76Αγροτικής χρήσης ΧΤ 6,48Οικιακής χρήσης ΧΤ 9,53Λοιπές χρήσεις ΧΤ 14,91 Από την εφαρμογή των νέων αυτών χρεώσεων, προκύπτουν οι εξής ποσοστιαίες μεταβολές: ● Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μειώνονται κατά 22%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις. ● Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ αυξάνονται κατά 8%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις. ● Για τους οικιακούς πελάτες, η επίπτωση της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ στο συνολικό λογαριασμό τους είναι σημαντικά μικρότερη από 1%, και συγκεκριμένα μεταξύ 0,4% και 0,8%, ανάλογα με την κατανάλωση.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:37

Η Επικαιρότητα Τώρα