Αδεια ατομων με αναπηρια και με ειδικές ανάγκες

Αδεια ατομων με αναπηρια και με ειδικές ανάγκες α) Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και οι ανάπηροι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΔΔΔ και ΟΤΑ, εκτός από την κανονική άδεια δικαιούνται και πρόσθετη άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 8 παρ. 4 του Ν 2643/1998 β) Οι ανάπηροι πολέμου ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός από την κανονική άδεια δικαιούνται και πρόσθετη άδεια λουτροθεραπείας τριάντα (30) ημερών με αποδοχές (άρθρο 53 ΑΝ 1324/1949). Για τον ιδιωτικό τομέα αυτές θεωρούνται ως ημέρες ασθένειας. Για να χορηγηθεί η άδεια αυτή απαραιτήτως πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας.Εάν η άδεια αυτή ζητηθεί από το μισθωτό και ο εργοδότης αρνηθεί τη χορήγησή της, υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με τις αντίστοιχες αποδοχές

Η Επικαιρότητα Τώρα