Προγράμματα της Εθνικής για ενίσχυση ρευστότητας των μικρομεσαίων εταιριών

Newsroom
25/02/2012 - 18:45
25/02/2012 - 18:45
25/02/2012 - 18:45
Προγράμματα της Εθνικής για ενίσχυση ρευστότητας των μικρομεσαίων εταιριών
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ρόλο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που συμμετέχουν το ΕΤΕΑΝ (συμμετοχή 33,33%), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων…
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ρόλο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που συμμετέχουν το ΕΤΕΑΝ (συμμετοχή 33,33%), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ - συμμετοχή 100%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤαΕ - συμμετοχή 50%), με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, έχει μέχρι στιγμής η Εθνική Τράπεζα. Τα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνουν:

1.    Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα πρωτοβουλίας JEREMIE

Στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα JEREMIE για την ενίσχυσης πολύ μικρών έως μεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, έχουν ήδη υπαχθεί περίπου 400 επιχειρήσεις.
Πρόσφατα, βελτιώθηκαν σημαντικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, αυξάνοντας το μέγιστο όριο χρηματοδότησης ανά επιχείρηση από 100.000 ευρώ σε 250.000 ευρώ. Ενώ στο παρελθόν μπορούσαν να συμμετάσχουν μόνο επιχειρήσεις με χρόνο ζωής έως 36 μήνες, τώρα πλέον το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας λειτουργίας.
Με το πρόγραμμα αυτό πολύ μικρές. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση επενδύσεων ή με κεφάλαια κίνησης χρονικής διάρκειας 72 μηνών, 6μηνη περίοδο χάριτος με καταβολή μόνο των τόκων και τελική επιτοκιακή επιβάρυνση που κυμαίνεται από 2,93% έως 4,93%, πλέον της αναλογούσας εισφοράς.
Η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί ταυτόχρονα και άλλο πρόγραμμα JEREMIE, χρηματοδότησης επιχειρήσεων του κλάδου Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies) για υλοποίηση επενδύσεων ή για κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού, ενώ παρέχεται και προς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου που θέλουν να κάνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με το νέο πρόγραμμα θα διατεθούν στις επιχειρήσεις αυτές κονδύλια ύψους 60 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται χρηματοδότηση ανά επιχείρηση από 25.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, με επιδοτούμενο τελικό επιτόκιο που ξεκινά από 2,93% και φτάνει έως 5,05%, πλέον της αναλογούσας εισφοράς. Η διάρκεια των εν λόγω δανείων φτάνει τα 8 έτη με 12μηνη περίοδο χάριτος, με καταβολή μόνο τόκων.

2. Προγράμματα Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

Η Εθνική Τράπεζα έχει ξεκινήσει την υλοποίηση των 3 προγραμμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται δράσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, πράσινης ανάπτυξης και θεματικού τουρισμού καθώς και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ'Α οίκον» που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
Ειδικότερα, η Δράση Γ'Α αφορά τη χαμηλότοκη συγχρηματοδότηση νέων επιχειρηματιών για επενδυτικούς σκοπούς με συνολικά κονδύλια ύψους 90 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Α.Ν. 3908/2011. Προβλέπεται χρηματοδότηση για ποσά από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση, διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη και περίοδος χάριτος έως 24 μήνες, ενώ το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, λόγω της συγχρηματοδότησης, καθώς διαμορφώνεται στο 4,33%, πλέον της αναλογούσας εισφοράς.
Επίσης, η προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση και επέκταση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, συμπληρώνεται με τη Δράση Ε'Α που αφορά τη χαμηλότοκη και ευέλικτη συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον θεματικό τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, την εφαρμογή τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, τον περιορισμό της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης προϊόντων, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων CRM, ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) κ.λπ., με συνολικά κονδύλια ύψους 150 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται χρηματοδότηση από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, διάρκεια αποπληρωμής 5 έως 10 έτη και περίοδος χάριτος έως 24 μήνες, ενώ το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, λόγω της συγχρηματοδότησης, καθώς διαμορφώνεται στο 3,67% πλέον της αναλογούσας εισφοράς.

3. Πρόγραμμα ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη υπογράψει με την ΕΤΕπ σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 250 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν προς πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών δράσεων ή τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.