Δικαιολογητικα για εκδοση αδειας αυτοκινητου

Δικαιολογητικα για εκδοση αδειας αυτοκινητου Η Υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΑρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Πιστοποιητικά ταξινόμησης τελωνείων /κατασκευαστή OΔΔY (όπου βεβαιώνεται από την εφορία η καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων). ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από KTEO (μόνον εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα). ● Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (μόνο για μεταχειρισμένα) ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. ● Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα απαιτείται να έχει εκδοθεί δελτίο έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, να υποβληθεί δε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συνοδεύει το όχημα. ● Αντίγραφο βεβαίωσης σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 31949/2725/99 (Β330) για τους εκπεμπόμενους ρύπους που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα) ● Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. ή πρακτικό θορύβου από τη Δ/νση Μεταφορών Ν.Α., ή να προκύπτει η μέτρηση θορύβου από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται (για μεταχειρισμένα επιβατηγά έως 9 θέσεων) ● Να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α μεμονωμένη έγκριση τύπου για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες προερχόμενες από χώρα εκτός Ε.Ε. ● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες ειδικότερα απαιτούνται επιπλέον κατά περίπτωση και τα εξής:1. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας χώρας Ε.Ε. ή του ΕΟΧ απαιτούνται: Α.1. 'Αδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής από την τελωνειακή αρχή που την παρακράτησε. Α.2. Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε. ή ισοδύναμου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ή πρακτικού δοκιμών μέτρησης θορύβου από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Σε περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η στάθμη θορύβου τότε δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό θορύβου. Β. Επιπλέον των παραπάνω σε περίπτωση μοτοσικλετών που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ εντός διετίας από την ημερομηνία εισαγωγής τους, απαιτείται και βεβαίωση της αρχής ταξινόμησης της χώρας Ε.Ε. ή του ΕΟΧ στην οποία θα αναφέρεται ότι το όχημα κυκλοφόρησε στη χώρα αυτή ως καινούργιο. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση που το όχημα είναι κατασκευής εργοστασίου χώρας Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή καλύπτεται από έγκριση τύπου που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 92/61 ΕΟΚ ή μεταγενέστερη αυτής.2. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε ή του ΕΟΧ απαιτείται μεμονωμένη έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.3. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες που κυκλοφορούσαν πριν την εισαγωγή τους στη χώρα μας, τουλάχιστον για ένα έτος με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του κατόχου τους, σε χώρα μη μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ απαιτούνται: 3.1 Ξένη άδεια κυκλοφορίας 3.2 Υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων που ζητούνται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β της 25772/1166/7-6-2002 (ΦΕΚ 771/Β/21-6-02) ή του παραρτήματος της 30560/1979 Υ.Α., τα οποία δεν αναγράφονται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας 3.3 Πιστοποιητικό θορύβου, από το οποίο θα προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου του οχήματος καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ίσχυαν στη χώρα μας κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη χώρα προέλευσης. Διαδικασία Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας Διάρκεια ισχύος Για αόριστο χρόνο
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:48

Η Επικαιρότητα Τώρα