Πιστοποίηση προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Πιστοποίηση προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Προϋποθέσεις πιστοποίησης ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφο­ράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 1. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυ­νων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) και η έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ διενεργείται από πιστοποιημένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) ελε­γκτικό προσωπικό. 2. Ο στόχος της πιστοποίησης επιτυγχάνεται με συ­μπληρωματική εξειδικευμένη εκπαίδευση, του ελεγκτι­κού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ως προς τον έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), με σκοπό να αποκτηθεί από τους ελεγκτές βαρέων οχημά­των των αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι κατάλληλοι για την διε­νέργεια του τεχνικού ελέγχου των εν λόγω οχημάτων, την ταυτοποίηση των εκθέσεων δοκιμών με τον απα­ραίτητο εξοπλισμό των οχημάτων αυτών καθώς και της γνώσης του αντίστοιχου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 3. Η πιστοποίηση των ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιω­τικών ΚΤΕΟ που θα τους παρέχει το δικαίωμα και για τους εξειδικευμένους ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφί­μων (ATP) και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητι­κών, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων. 4. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό Δημοσί­ων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, ως ακολούθως: (α1) διπλωματούχοι μηχανικοί ειδικότητας: μηχανολό­γου, ηλεκτρολόγου, χημικού, μεταλλειολόγου, ή άλλης σχετικής ειδικότητας που έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και καλύπτουν τον έλεγχο των οχημάτων, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε. ή (α2) πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ναυπηγού, μηχανικού οχη­μάτων, ή άλλης σχετικής ειδικότητας που έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και καλύπτουν τον έλεγχο των οχημάτων, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Οι προαναφερόμενοι τίτλοι σπουδών είναι από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. β. Να έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές βαρέων οχη­μάτων γ. Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα εξειδικευ­μένα συμπληρωματικά προγράμματα ειδικής επιμόρ-φωσης-κατάρτισης όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας και να έχουν επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις.. 5. Της παραπάνω 4γ περίπτωσης, απαλλάσσονται για αρχική εκπαίδευση και εξέταση, οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο­δομών, Μεταφορών και Δικτύων πραγματογνώμονες ADR οι οποίοι ασκούν το έργο του πραγματογνώμονα τουλάχιστον την τελευταία διετία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή βαρέων οχημάτων. Η άσκηση του πραγματογνώμονα αποδεικνύεται από την συμμετοχή του σε Φορέα ελέγχου ADR και την ύπαρξη πρακτικών ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ­μάτων που αυτός έχει υπογράψει ή αντίστοιχα έχει αξιολογηθεί από το ΕΣΥΔ ως πραγματογνώμονας Φορέα ελέγχου ADR βεβαιούμενο από το ΕΣΥΔ. 6. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης. Η ισχύς του προϋποθέτει και την ισχύ του αντίστοιχου Πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων και ανα­νεώνεται για διετείς περιόδους μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση περιοδικής κατάρτισης και επιτυχούς εξέτασης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Στην ίδια διαδικασία περιοδικής κατάρτισης υπόκεινται και ο πραγματογνώμονας ADR που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης εντός της ισχύος του πιστοποιητικού του, τότε ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης και εξέτασης. Ομοίως υπάγεται σε αρχική εκπαίδευση και εξέταση ο υποψή­φιος ο οποίος έχει αποτύχει σε τρείς (3) εξεταστικές περιόδους ή αντίστοιχα έχει παρέλθει ένα έτος από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του και δεν έχει πετύχει στις εξετάσεις. 7. Το πιστοποιητικό ελεγκτή για τα οχήματα μετα­φοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) έχει την μορφή του υποδείγματος στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV της παρούσας, αντίστοιχα. Ο αριθμός πιστοποιητικού είναι ο ίδιος με αυτόν του ελε­γκτή βαρέων οχημάτων με την προσθήκη του χαρακτη­ριστικού ADR ή ATP κατά περίπτωση. Άρθρο 2 Εκπαιδευτικοί - Εξεταστικοί Φορείς Α. Εκπαιδευτικοί Φορείς 1. Ως εκπαιδευτικοί Φορείς για την ειδική επιμόρφωση-κατάρτιση των ελεγκτών των Δημοσίων και Ιδιωτι­κών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τεχνολογικής κατεύθυν­σης, τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι εκπρόσωποι των ενδια­φερόμενων σχολών υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό­τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισυνά­πτοντας τα αναγκαία παραστατικά με τα οποία τεκ­μηριώνονται οι ειδικές γνώσεις στα θέματα της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, στις Διεθνείς Συμφωνίες και Οδηγίες που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές, τον τρόπο και τις δυνατότητες παροχής σχετι­κής κατάρτισης. Για την παραπάνω τεκμηρίωση δηλώνονται στοιχεία όπως: α Ύπαρξη μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών, όπως: σχετικών με το αντικείμενο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ευπαθών τροφίμων, περί μεταφορών γενικά, περί συμφωνιών - οδηγιών σχετικών με το αντι­κείμενο, περί οχημάτων, περί της θέρμανσης - ψύξης, κατά περίπτωση. β. Δημοσιεύσεις των μελών του Ιδρύματος σε έγκρι­τα περιοδικά για θέματα επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων. γ. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχια­κών εργασιών σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπο­ρευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ή επιμέρους ενότητες αυτών. δ. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύμα­τος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εσωτερικού ή εξωτερικού ή σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών ή επαγγελματικών οργανώσεων που χειρίζονται θέματα μεταφοράς επικίν­δυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων. ε. Διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2. Το διδακτικό προσωπικό για την παροχή επιμόρφωσης-κατάρτισης είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα, τα αντικείμενα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ή είναι πραγμα­τογνώμονες ADR ή εμπειρογνώμονες ATP, οριζόμενοι από τους εκπαιδευτικούς Φορείς. 3. Ο ορισμός των κατάλληλων Φορέων παροχής της προαναφερόμενης εκπαίδευσης γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων. Β. Φορέας Εξέτασης 1. Ως Φορέας εξέτασης των ελεγκτών των Δημοσί­ων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίν­δυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), ορίζεται πολυτεχνική σχολή ΑΕΙ της χώρας μας. Ο Εξεταστικός Φορέας είναι ένας για όλη τη χώρα και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι­κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από δήλωση ενδιαφέροντος. Αυτή η έγκριση μπορεί να είναι περιορισμένης διάρκειας και θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: α. Ο φορέας και τα μέλη επιτροπής εξέτασης δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση β. Προδιαγραφές της μορφής των εξετάσεων που προτείνει ο φορέας τόσο για τα θέματα ADR όσο και για αυτά του ATP. γ. Μέτρα που λαμβάνει για την αμεροληψία των εξε­τάσεων δ. Δήλωση αποδοχής των διαδικασιών που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση. 2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξεταστικού φορέα ορίζεται Επιτροπή Εξετάσεων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό τη διενέργεια των σχετικών εξε­τάσεων, τα μέλη αυτής, η διαδικασία για τις εξετάσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Στην εξεταστική επιτροπή του φορέα δύναται να συμ­μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που ασχολούνται με τα θέματα ADR, ATP ή έχουν τις ειδικές γνώσεις ADR ή και ATP, ή έχουν παρακολουθήσει επι­τυχώς σεμινάρια των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων ή πραγματογνωμόνων ADR. Τα έξοδα των εν λόγω υπαλλήλων βαρύνουν τον Φορέα. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις Φορέων Οι εκπαιδευτικοί Φορείς υποχρεούνται: α. Να διοργανώνουν την αρχική επιμόρφωση και πε­ριοδική κατάρτιση. β. Να τηρούν «παρουσιολόγιο» στο οποίο καταγρά­φονται: β1. Ο τίτλος του κάθε μαθήματος επιμόρφωσης-κατάρτισης σύμφωνα με το πρόγραμμα β2. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος β3. Τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων, παραπλεύ­ρως των οποίων τίθεται η υπογραφή τους β4. Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, παρα­πλεύρως των οποίων υπογράφουν αποδεικνύοντας την παρουσία τους κατά την ώρα της διδασκαλίας. Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα το δε «παρουσιολόγιο» αρχειοθετείται και φυλάσσεται τουλάχιστον για μια τριετία. γ. Οι φορείς ειδικής επιμόρφωσης οφείλουν, τουλάχι­στον μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμμα­τος ειδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης, να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων τα ακόλουθα στοιχεία: γ1. χρόνο και τόπο διεξαγωγής της ειδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης γ2. κατάλογο επιμορφούμενων - καταρτιζομένων δ. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων και στον εξεταστικό φορέα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αλφαβητική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονoματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός πιστο­ποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων) των ενδιαφερο­μένων που παρακολούθησαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. ε. Να έρχονται σε συνεννόηση με τον εξεταστικό φο­ρέα περί της ημερομηνίας, ώρας και τόπου διενέργειας των εξετάσεων, των δικαιολογητικών που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και να ενημερώνουν σχε­τικά τους υποψήφιους ελεγκτές για αυτά. Άρθρο 4 Πρόγραμμα κατάρτισης 1. Για την κατάρτιση ο κάθε ενδιαφερόμενος ελε­γκτής Δημόσιου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών Φορέων. Οι ημερομηνίες έναρξης του προγράμματος, το ύψος των διδάκτρων για την εκπαίδευση και την εξέταση γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερομένους με ευθύνη των Φορέων. 2.α. Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης - κατάρτισης (Παράρτημα Ι): Η διδακτέα ύλη του προγράμματος επι­μόρφωσης - κατάρτισης για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού για ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών πρέπει να είναι τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος αυτού καθορί­ζεται σε πέντε (5) ημέρες ή σαράντα (40) διδακτικές ώρες. β. Πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης - κατάρ­τισης (Παράρτημα ΙΙ): Επαναληπτικά εκπαιδευτικά προ­γράμματα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα [κάθε δύο (2) έτη] και έχουν σκοπό να ενημερώνουν τους ελεγκτές οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ­μάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) αντίστοιχα, για τα νεώτερα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τις μεταφορές αυτές. Καλύπτει νέες τεχνικές, νομικά θέματα και τις νεώτερες εξελίξεις σχετικά με το αντικείμενό τους. Η διδακτέα ύλη του προγράμματος επιμόρφωσης -κατάρτισης για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού για ελέγχους οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ­μάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών πρέπει να είναι τουλά­χιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρού­σας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος αυτού καθορίζεται σε μία (1) ημέρα ή οκτώ (8) διδακτικές ώρες. 3. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται πριν την ημερομη­νία λήξης του Πιστοποιητικού του να παρακολουθήσει τα αντίστοιχα επαναληπτικά εκπαιδευτικά προγράμ­ματα κατάρτισης και να συμμετάσχει επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις. Σκοπός των εξετάσεων ανανέωσης είναι να διαπι­στωθεί ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού εξακολουθεί να διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων του. 4. Η διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας. Ο μέγιστος αριθμός διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια της ημέρας δε μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8). 5. Ο επιμορφούμενος ελεγκτής θεωρείται ότι παρα­κολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα εφόσον επιτύχει σε εξέταση του άρθρου 5 της παρούσας και οι συνολικές του απουσίες δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) εκπαιδευτικές ώρες. Σε περίπτωση που οι συνολικές απουσίες υπερβούν τις τρεις (3) εκπαιδευτικές, υποχρε­ούται να παρακολουθήσει εκ νέου όλο το πρόγραμμα είτε πρόκειται για αρχική ή επαναληπτική εκπαίδευση - κατάρτιση. Άρθρο 5 Εξεταστική διαδικασία 1. Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί αν οι ελεγκτές Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ βαρέων οχη­μάτων διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να ασκούν τα καθήκοντα του ελεγκτή οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP), με σκοπό την απόκτηση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού και καλύπτουν κατ’ ελά­χιστον τα θέματα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας. 2. Οι εξετάσεις τόσο για την χορήγηση του πιστοποιη­τικού όσο και για την ανανέωσή του, διενεργούνται από επιτροπή εξετάσεων που καθορίζει ο Φορέας Εξέτασης. Η διαδικασία αποτελείται από γραπτή δοκιμασία (εξέ­ταση) και πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή. 3. Τα φύλλα εξέτασης αποτελούνται από ερωτήσεις ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέ­ματα που καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά ADR και ATP αντίστοιχα. 4. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από την επι­τροπή εξετάσεων. Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών του κάθε μέλους της επιτροπής εξετάσεων. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται αυτός που λαμβάνει τουλάχιστον το 80 με άριστα το 100. 5. Στην περίπτωση ερωτηματολογίων πολλαπλών επι­λογών, εκτός από τις λανθασμένα σημειωμένες ερωτή­σεις θεωρούνται επίσης λάθος: - οι αναπάντητες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να δι­αγράφονται από την επιτροπή εξετάσεων - ερωτήσεις στις οποίες σημειώνονται περισσότερες από μια απαντήσεις - διαγραμμένες ή σβησμένες με οποιονδήποτε τρόπο απαντήσεις - σήμανση απαντήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός του σταυρού (+) ή χι (Χ) ή νι (√) - απαντήσεις με μολύβι. Άρθρο 6 Διαδικασία εξετάσεων α. Την ευθύνη ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων έχει ο Φορέας Εξέτασης. Οι ημερομηνίες έναρξης της εξέτασης, το ύψος των εξέταστρων γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερομένους. Οι υπεύθυνοι του Φορέα Εξέτασης έχουν τα παρακάτω καθήκοντα: - να καθορίζουν ημερομηνία, ώρα και τόπο διενέργειας των εξετάσεων, των δικαιολογητικών που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι και να ενημερώνουν σχε­τικά τους εκπαιδευτικούς φορείς, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο­δομών, Μεταφορών και Δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της εξέτασης δεν θα είναι μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας. - να επιλέγουν τα θέματα - να ελέγχουν την προσέλευση των υποψηφίων και να σημειώνουν σε κατάσταση δίπλα στο όνομα μη προσελθόντος υποψηφίου τη ένδειξη «δεν προσήλθε» - να υποδεικνύουν στους υποψηφίους τις θέσεις που θα καταλάβουν στη αίθουσα - να μεριμνούν για τη διανομή των φύλλων εξέτασης και να ενημερώνουν για τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. - να διανέμουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται συμβουλευτικά από τους υποψη­φίους - να εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, να ελέγχουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης - κατά την παραλαβή των γραπτών, να ελέγχουν την ορθή αναγραφή των στοιχείων. - να ενημερώνουν τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρ­κεια της γραπτής εξέτασης απαγορεύεται: • η χρησιμοποίηση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώ­σεων πλην αυτών που η εξεταστική επιτροπή επιτρέπει • η συνεργασία ή συνομιλία μεταξύ των • η χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας. Ειδικά τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι, απενεργοποιημένα. • η απομάκρυνσή των από τη θέση εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της εξέτα­σης και • να παραμένουν στην αίθουσα λιγότεροι από τρείς (3) υποψήφιοι - να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αλφαβητική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονομα­τεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή δια­βατηρίου, ΑΦΜ, ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τίτλος σπουδών, αριθμός πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων, την βαθμολογία) των υπο­ψηφίων που επέτυχαν, για αρχική χορήγηση και ανα­νέωση αντίστοιχα. Επίσης σε διαφορεική κατάσταση θα υπάρχουν οι αποριφθέντες και μη προσελθόντες αντίστοιχα. β. Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεργά­ζεται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε. Άρθρο 7 Διαδικασία πιστοποίησης 1. Το πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων III και IV αντίστοιχα, με βάση των αλφαβητικών καταστάσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της παραγράφου δ του άρθρου 3 των φορέων εκπαίδευσης και της παραγράφου α του άρθρου 6 του φορέα εξέτασης της παρούσας. 3. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους ενδιαφερο­μένους. Ο κατάλογος ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) κοινοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου στο ΣΕΕΥΜΕ, κλπ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:48

Η Επικαιρότητα Τώρα