Λευκα τα ΤΑΞΙ ειδικης μισθωσης

Λευκα τα ΤΑΞΙ ειδικης μισθωσης Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στις περιφέρειες η Διεύθυνση Επιβατικών μεταφορών, ορίζεται για όλα τα ταξί ειδικής μίσθωσης ενιαίος χρωματισμός με χρώμα το λευκό .Τα ταξί ειδικης μισθωσης θα κυκλοφορήσουν χωρίς ταξίμετρο και οι οδηγοι θα αμείβονται βάσει τιμοκαταλόγου. Στην Περιφέρεια της Αττικής πρόκειται να λειτουργήσουν τουλάχιστον 87 τέτοια ταξί, εκ των οποίων τα 17 για ΑμεΑ. Συνολικά στην Αθήνα προβλέπονται 100 μίνι βαν, στην Θεσσαλονίκη 30 και 10 σε Ηράκλειο, Πάτρα και Λάρισα. Τα ταξί αυτά αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε τουριστικές πιάτσες και σε ξενοδοχεία.Για τα εν λόγω ταξί, τα οποία έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, αποφασίστηκε το λευκό χρώμα, προκειμένου να ξεχωρίζουν απο τα υπόλοιπα.Ακολουθεί όλη η εγκύκλιος για τα ταξί ειδικής μίσθωσης:Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε. .Χ.) αυτοκινήτων.Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών δημόσιας Χρήσης (Ε.#.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82), διευκρινίζουμε τα εξής:Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΝΕ Ν Α ΕΙ Ν Ε. .Χ. ΟΧΗΜΑΤΩ Ν1. Για την ενιαία εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της παραγράφου 2 του άρθρου 85 τουν.4070/2012, καθορίζεται ότι εφόσον κατά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για τονκαθορισμό του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.#.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα προκύπτει αποτέλεσμα (Α) μεγαλύτερο ή ίσο της μισής μονάδας και μικρότερο αυτής, η στρογγυλοποίηση θα γίνεται στη μονάδα, ήτοι εάν ισχύει 0,5 ≤ Α < 1 το Α μετάτη στρογγυλοποίηση ισούται με τη μονάδα (Α=1). Εάν προκύπτει αποτέλεσμα (Α) μικρότερο της μισής μονάδας, η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο μηδέν (0), ήτοι εάν ισχύει ότι Α<0,5 τότε Α=0.2. Κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής της οποίας η σύνθεση ορίζεται στην παράγραφο αυτή με αναφορά σε επίπεδο Περιφέρειας κι όχι σε χαμηλότερο επίπεδο, ενώ οι εκπρόσωποι των σωματείωνεπιτηδευματιών ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ και εργαζομένων οδηγών θα προκύπτουν κατόπιν πρότασης των οικείων σωματείων της Περιφέρειας.3. Στις περιπτώσεις όπου από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου στις έδρες των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων προκύψουν νέες άδειες η χορήγηση αυτών στους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αίτηση, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 106-109 του ν.4070/2012, είναι υποχρεωτική. διευκρινίζεται ότι στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη άπτεται μόνο ο επιμερισμός του αριθμού των υπό χορήγηση αδειών σε ΕΔΣ.Χ- ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ.4. Τέλος, αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 111 του ν.4070/2012, σχετική αναφορά στα χρονικά διαστήματα εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών από τη Διοίκηση, και συγκεκριμένααπό τις κατά τόπους Περιφέρειες, γίνεται στο αρ. 85 και στην υπ’ αριθμ. οικ Α 20534/1646/4-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου, που σας έχουμε αποστείλει για τη διευκόλυνσή σας.Κατά συνέπεια, αρχής γενομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του οικείου Περιφερειάρχη για την υποβολή αιτήσεων απόκτησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα προκύψουν αντίστοιχα και οι λοιπές προθεσμίες που ο ν.4070/2012 θέτει.Εξυπακούεται ότι για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου, την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων όλης της χώρας, καθώς και για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ο καθορισμός των εδρών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, συνεπεία είτε διατήρησης τηςυφιστάμενης κατάστασης είτε συνένωσης εδρών από τα Περιφερειακά Συμβούλια κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.Β. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.1437/1984 (Α’ 59) ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε. Δ.Χ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑναφορικά με τη λειτουργία της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 τουν.1437/1984 (Α’ 59) και αποσκοπώντας στην ομαλή λειτουργία αυτής, σας γνωστοποιούμε ότι μετά τη θέση σε ισχύ του ν.3852/2010 (Α’ 87) η ανωτέρω Επιτροπή, της οποία η σύσταση ορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου όπως αντικαταστάθηκε μετην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46), δύναται πλέον να συγκροτείται μεαπόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και να λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.19805/530/21-06-1984 (Β’ 441) υπουργική απόφαση.δεδομένου ότι η Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.1437/1984 γνωμοδοτεί επί θεμάτωνΕ.#.Χ. αυτοκινήτων εντός της γεωγραφικής εμβέλειας του Νομού πρέπει, προς επίτευξη τηςβέλτιστης αντιπροσώπευσης, να συστήνεται μια Επιτροπή σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑΓ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ παρ.10 άρθ. 6 ΤΟΥ Ν.3109/2003(Α’ 38)Επιτρέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας και η ταξινόμηση οχημάτων στο όνομα των ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών που συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3109/2003 εφόσον η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38) όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του ν.3446/2006 (Α’ 49), έχει εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι προ της 10ης Απριλίου 2012, με τις διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν οι προηγούμενες ρυθμίσεις. . ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.ΔΧ.Διαδικασίας(ν.2690/1999, Α’ 45) όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης, να παραιτηθεί από την αίτησή του χωρίς συνέπειες, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη ρύθμιση. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα106 έως 108 του ν.4070/2012 αίτηση για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μπορούν να ανακαλέσουν τις αιτήσεις τους πριν την έκδοση των αποφάσεων του Περιφερειάρχητης παραγράφου 9 του άρθρου 106. Στην περίπτωση αυτή, η εγγυητική επιστολή του άρθρου 110 του νόμου επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Επισημαίνεται ότι κατά τα οριζόμενα του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ανάκληση της παραίτησης δε γίνεται.E. ΧΡΩΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΠροκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙ#ΜΙΣΘ), και έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 99 του ν. 4070/2012, ορίζεται το λευκό ως ο ενιαίος χρωματισμόςγια όλα τα Ε.Δ.Χ. οχήματα- ΕΙΔΜΙΣΘ που θα κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.

Η Επικαιρότητα Τώρα