Εγκρίθηκε η αντικατάσταση μέτρητών κατανάλωσης ρευματος

18/02 / 2013 20:00
Εγκρίθηκε η αντικατάσταση μετρητών κατανάλωσης ρευματος Εγκρίθηκε από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος η σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ Η σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών ρεύματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το 2017. Οι παλίοι μετρητές θα αντικατασταθούν με νέους έξυπνους μετρητές . Τι προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΚΑ για τους νέους μετρητές ρεύματος Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι όροι που χρησιμοποιούνται στα άρθρα αυτής έχουν την ακό­λουθη έννοια: Α) ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύ­ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Β) Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ): είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ που είναι εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο ιδ΄ του Ν. 4001/2011. Γ) Έξυπνο δίκτυο: είναι το αναβαθμισμένο δίκτυο ενέρ­γειας στο οποίο έχουν προστεθεί αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή, έξυπνα συστήματα μέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Δ) Έξυπνο ή ευφυές σύστημα μέτρησης: είναι το ηλε­κτρονικό σύστημα, ικανό να μετρά την κατανάλωση ενέργειας, προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες από ότι συμβατικός μετρητής και ικανό να διαβιβάζει και να λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας μορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ε) Εκτίμηση των επιπτώσεων της προστασίας δεδομέ­νων: συστηματική διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων των κινδύνων, την οποία πρέπει να διενεργεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο εκτελών επεξεργασία δεδομένων ή ο εκτελών επεξεργασία που ενεργεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας δε­δομένων, στις περιπτώσεις που πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανό να ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες υποκειμένων των δεδο­μένων, λόγω της φύσης, της εμβέλειας ή των σκοπών των δεδομένων. Ζ) Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: το πλέον αποτελε­σματικό και προηγμένο στάδιο της ανάπτυξης δραστη­ριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας τους, το οποίο είναι ενδεικτικό της πρακτικής καταλληλότητας συγκεκριμέ­νων τεχνικών να συνιστούν καταρχήν τη βάση για τη συμμόρφωση με το ενωσιακό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αποβλέ­πουν στην αποτροπή και τον περιορισμό των κινδύνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια. Άρθρο 2 Εγκρίνουμε την ευρείας κλίμακας σταδιακή αντικα­τάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) με αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 59 του N. 4001/2011 (Α΄ 179). Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα. Άρθρο 3 Χρονοδιάγραμμα Η αντικατάσταση των συστημάτων μέτρησης με τα αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης θα αρχίσει το αργότερο μέχρι την 01-07-2014. Μέχρι την 30-06-2017 θα έχει αντικατασταθεί το 40% του συνόλου των υφι­στάμενων μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης ενώ μέχρι τις 31-12-2020 θα έχει λάβει χώρα η αντικατάστα­ση τουλάχιστον του 80% των υφιστάμενων μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης. Άρθρο 4 Σχεδιασμός– Υλοποίηση– Παρακολούθηση 1. Η εγκατάσταση και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης εντάσσεται στον προγραμματισμό ανάπτυ­ξης του ΕΔΔΗΕ. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα διερευνήσει και θα επιλέξει το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο για την υλοποίηση της αντικατάστασης των συστημάτων μέτρησης που θα εξυπηρετεί το συμφέρον των καταναλωτών, του ΔΕΔ-ΔΗΕ Α.Ε., καθώς και των επιμέρους συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανομή του κόστους υλοποίησης της αντικατάστασης των συστημάτων μέ­τρησης θα γίνει σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής ωφελείας κάθε συμμετέχοντα στην αγορά της ηλεκτρι­κής ενέργειας. 3. Με απόφαση της ΡΑΕ ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ένταξη του έργου στον προγραμ­ματισμό ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια ένταξης των διαφόρων περιοχών της Επικρά­τειας κατά την εφαρμογή των ευφυών συστημάτων. 4. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα διερευνήσει και θα επιλέξει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές καθώς και όλες τις κα­τάλληλες τεχνολογίες επικοινωνιακής υποδομής και τεχνολογίες πληροφοριών, τη γεωγραφική κάλυψη και τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 5. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνει σε εξαμηνιαία βάση το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την πορεία της αντικατάστασης των συστημάτων μέτρησης με ευφυή συστήματα καθώς και για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων του χρονο­διαγράμματος. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2013. Άρθρο 5 Προστασία και ασφάλεια δεδομένων 1. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον εντοπισμό κινδύνων, την εκτίμηση των επιπτώσεων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τηρώντας την κείμενη Νομοθεσία. 2. Κατά το στάδιο σχεδιασμού και κατά την υλοποίη­ση της αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης με ευφυή συστήματα, απαιτείται η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τον τρόπο συλλογής, την επεξεργασία, την ποσότητα όσο και τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων. Άρθρο 6 Πιλοτικό έργο 1. Η Πιλοτική Εγκατάσταση νέων «έξυπνων» μετρητών σε καταναλωτές Χαμηλής Τάσης του Δικτύου Διανομής με ταυτόχρονη αποξήλωση των αντίστοιχων υφιστάμε­νων μετρητικών διατάξεων της οποίας ο βασικός σχεδιασμός και η συγχρηματοδότηση έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΦΑ/Ε 3.2/57/3/3.1.2011 κοινή υπουργική απόφαση, θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2015. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την υλοποίηση του έργου θα διασφαλίσει: α) ότι η σύνθεση του δείγματος εφαρμογής εξυπηρε­τεί την απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα των απο­τελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής β) ότι το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό και δράσεις για διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των συ­στημάτων μέτρησης με στόχο την ενεργοποίηση των καταναλωτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης γ) ότι τα συστήματα μέτρησης καλύπτουν τις λειτουρ­γίες που παρατίθενται ακολούθως: • Δυνατότητα ανάγνωσης μετρήσεων απευθείας από τον πελάτη και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζει ο καταναλωτής. • Επικαιροποίηση των ενδείξεων μετρητών αρκετά συ­χνά ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των πλη­ροφοριών για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. • Δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης των μετρη­τών από τον διαχειριστή. • Πρόβλεψη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ευφυούς συστήματος μέτρησης και εξωτερικών δικτύ­ων για τη συντήρηση και τον έλεγχο του συστήματος μέτρησης. • Δυνατότητα μετρήσεων με επαρκή συχνότητα ώστε οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται για τον προγραμ­ματισμό του δικτύου. • Υποστήριξη προηγμένων συστημάτων τιμολόγησης. • Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκκίνησης/διακοπής της σύνδεσης και/ή της παροχής ή περιορισμού της ισχύος. • Παροχή ασφαλών επικοινωνιών για δεδομένα. • Πρόληψη και ανίχνευση απάτης. 3. Για την συνεχή αξιολόγηση του Πιλοτικού Έργου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει την δυνατότητα να συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:01

Η Επικαιρότητα Τώρα