Μετατάξεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ερωτήσεις και απαντήσεις

Μετατάξεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ερωτήσεις και απαντήσεις Έως τις 13 Μαρτίου έχουν προθεσμία οι δημόσιοι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον περασμένο Νοέμβριο, να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για τις μετατάξεις σε νέους φορείς. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει αναρτήσει ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα του για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα έντυπα και τις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν αλλά και απαντά σε ερωτήματα που μπορεί να έχουν οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα. Ερωτήσεις απαντήσεις οδηγίες για τις μετατάξεις υπαλληλων σε διαθεσιμότητα Διευκρινίσεις σχετικά με το συμπληρωματικό έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Στο Συμπληρωματικό ΄Εντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, για τις επιπλέον επιδιωκόμενες θέσεις, στη β΄ σελίδα αυτού και στο τελικό πεδίο («στοιχεία αιτούντος») έγινε εσφαλμένη αρίθμηση των στοιχείων «όνομα πατέρα» («5», αντί του ορθού «3») και «Α.Μ.Κ.Α.» («6», αντί του ορθού «4»). Διευκρινίσεις σχετικά με κωδικό έδρας Στο Παράρτημα ΣΤ΄ («ΕΝΤΥΠΟ Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΔ.ΔΕ.1 – Οδηγίες Συμπλήρωσης») της υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724/25-2-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και στην παράγραφο Γ.3. ο Κωδικός Έδρας (Δήμου) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα ως «512», αντί του ορθού «520». Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης που τυχόν έχουν καταρτίσει Πίνακες Συνδρομής Κριτηρίων με την ως άνω εσφαλμένη αναγραφή του Κωδικού, να προβούν σε διόρθωση, θέτοντας στο αντίστοιχο πεδίο τον ορθό Κωδικό («520»). Επίσης, αντίστοιχη διόρθωση πρέπει να γίνει και σε τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις υπαλλήλων στις οποίες έχει καταχωρηθεί ο συγκεκριμένος κωδικός έδρας. Πως καταρτίζονται οι ψηφιακοί πίνακες συνδρομής κριτηρίων για τους υπαλλήλους των περιφερειακών ενοτήτων. Πού αποστέλλονται; Οι Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού των περιφερειακών ενοτήτων είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την κατάρτιση των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων τους. Με μέριμνα των ανωτέρω υπηρεσιών, οι σχετικοί πίνακες, μετά την κατάρτισή τους, αποστέλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ, με σχετική κοινοποίηση στην κεντρική υπηρεσία – έδρα της οικείας Περιφέρειας. Αιτήσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί στις έδρες – Κεντρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών διαβιβάζονται στις κατά τα ανωτέρω αρμόδιες περιφερειακές ενότητες.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724/25-2-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι υπάλληλοι των περιφερειακών ενοτήτων; Οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων υποβάλλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις στις κατά τόπους Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού των οικείων περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες τηρούνται τα ατομικά τους μητρώα. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πρακτικές οδηγίες για τη διαδικασία της κινητικότητας; Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε κινητικότητα (Εγκύκλιος και παραρτήματα) Ποιο όργανο με μοριοδοτεί; Η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ με βάση τους ψηφιακούς πίνακες συνδρομής κριτηρίων που έχουν υποβληθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού. Πόσους φορείς υποδοχής μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου; Όσοι είναι και οι θέσεις που έχουν ανακοινωθεί, δηλ. και τις 2.427 έχοντας όμως υπόψη μου ότι δεν θα πληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις τα κριτήρια ομοεδρικότητας και συνυπαγωγής. Στην περίπτωση που είμαι αποσπασμένος ή βρίσκομαι ήδη στη διαδικασία της μετάταξης; πώς εξασφαλίζω τα μόρια της ομοεδρικότητας και της συνυπαγωγής; Στην περίπτωση που είμαι αποσπασμένος, ως φορέας προέλευσης θεωρείται ο φορέας στον οποίο υπηρετώ με απόσπαση.Στην περίπτωση που στις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4093/2012) είχε ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία μετάταξής μου και είχε ήδη εκδοθεί η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου (ενδεικτικά: υπογεγραμμένη κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, κοινή απόφαση των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής), ως φορέας προέλευσης θεωρείται ο φορέας στον οποίο έχω υποβάλει την αίτηση μετάταξης. Τί σημαίνουν οι όροι ομοεδρικότητα και συνυπαγωγή; Με απλά λόγια, «ομοεδρικότητα» σημαίνει ο φορέας προέλευσης και ο φορέας υποδοχής να εδρεύουν στον ίδιο δήμο και «συνυπαγωγή» ο φορέας προέλευσης και ο φορέας υποδοχής να είναι υπό την ομπρέλλα (εποπτεία) του ίδιου Υπουργείου. Για παράδειγμα, έστω ότι ένας υπάλληλος είναι διορισμένος στην Περιφέρεια Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, αλλά υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Τα μόρια της ομοεδρικότητας θα τα εξασφαλίσει εφόσον επιλέξει να πάει σε φορέα που εδρεύει στην Άρτα.Επίσης, έστω ότι ένας υπάλληλος είναι διορισμένος στο Υπουργείο Χ και επιλέξει να πάει σε φορέα Ψ. Τα μόρια της συνυπαγωγής θα τα εξασφαλίσει εφόσον ο φορέας Ψ εποπτεύεται από το Υπουργείο Χ. Σημειώνεται ότι για το σκοπό του παρόντος, συνυπαγωγή έχουμε και όταν ο φορέας Ψ είναι ανεξάρτητη Αρχή που σχετίζεται με το Υπουργείο Χ και αναφέρεται σε αυτό. Είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω εκ νέου τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά που με αφορούν; Όχι, παρά μόνο όσα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά δεν υπάρχουν στο προσωπικό μου μητρώο και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσόντων μου ή την απόδειξη των ιδιοτήτων μου. Πού υποβάλλω την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να συμμετάσχω στο πρόγραμμα κινητικότητας; Η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ) υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού του Φορέα στον οποίο ανήκω οργανικά. Για παράδειγμα, έστω ότι έχω διοριστεί στον φορέα Α, αλλά υπηρετώ με απόσπαση στον φορέα Β. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί στον φορέα Α στον οποίο υπάρχει και το πλήρες προσωπικό μου μητρώο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ποια είναι στάδια της διαδικασίας μετάταξης των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα; 1. Υποβολή αιτημάτων (συμπλήρωση του Πίνακα Α σύμφωνα με το υπόδειγμα) από τα Υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό. 2. Ανακοίνωση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11. 3. Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης. 4. Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ. 5.΄Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου. Βλ. και υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085/3.12.2012, ΔΙΔΑΔ/Φ.48/53/οικ. 30879/24-12-2012 και ΔΙΔΑΔ/Φ. 48/477/8.1.2013 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις εργασίας; Στο πλαίσιο της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης εξέδωσε την υπ’αριθμ.υπʼ αριθ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/08.01.2013 (ΦΕΚ 7 Β΄) Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και ρυθμίζεται η διαδικασία της μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημόσιου τομέα.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:09

Η Επικαιρότητα Τώρα