ΑΚΙΝΗΤΑ ,ΑΓΟΡΕΣ,ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓOΡΑ ΑΚΙΝΗΤOΥ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχει ο αγοραστής ενός ακινήτου; O αγοραστής ενός ακινήτου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) και να καταβάλει τον φόρο που ενδεχομένως προκύπτει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από κοινού με τον πωλητή του ακινήτου και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο. O αγοραστής δικαιούται να απαλλαγεί από τον φόρο μεταβίβασης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Επίσης, εάν ο αγοραστής διαφωνεί με το ύψος του Φόρου Μεταβίβασης, έχει δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός 20 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Από πού μπορεί να εξυπηρετηθεί; Η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται από τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του στο Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔOΥ. Αρμόδια ΔOΥ είναι αυτή στην οποία υπάγεται το ακίνητο. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Χρειάζονται ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο και ορισμένα που αφορούν τον ίδιο τον αγοραστή. Τα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία του περιλαμβάνουν: Αδεια οικοδομής. Βεβαιώσεις από Πολεοδομικά Γραφεία, Δήμους ή Κοινότητες, ΔΕΗ, Δασική Υπηρεσία. Συμβολαιογραφικά έγγραφα. Σχεδιαγράμματα και πίνακες από Τεχνικά Γραφεία. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τον αγοραστή όταν ζητά κάποια απαλλαγή περιλαμβάνουν: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος. Έντυπο Ε9. Βεβαιώσεις από Δήμους ή Κοινότητες, Υποθηκοφυλακεία, Προξενικές Αρχές. Συμβόλαια. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου ή για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας ή συναλλάγματος, μπορεί να απαιτούνται, κατά περίπτωση, και πρόσθετα δικαιολογητικά. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού διατίθενται; Δηλώσεις ΦΜΑ σε 3 αντίτυπα. Έντυπα ΦΥΑΑ 1-5, Κ1-Κ9 ή Αα-γης σε 2 αντίτυπα, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ακινήτου. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται από οποιαδήποτε ΔOΥ. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Φύλλα ελέγχου αξίας ακινήτου. Πιστοποιητικά συναλλάγματος, αξίας ακινήτου κ.ά., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Τόσο ο αγοραστής, όσο και ο πωλητής είναι απαραίτητο να έχουν ΑΦΜ. Η δήλωση ΦΜΑ πρέπει να υποβληθεί πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. O Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 300.000 δρχ., ο φόρος πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Εάν το ποσόν είναι μεγαλύτερο, πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική επιταγή. ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤOΥ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχει ο πωλητής ενός ακινήτου; O πωλητής ενός ακινήτου πρέπει να συνυπογράψει τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου που υποβάλλει ο αγοραστής, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στη ΔOΥ για την υποβολή της δήλωσης. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Πιστοποιητικά συναλλάγματος, βεβαιώσεις άρσης απαλλαγών κ.ά., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. ΔΩΡΕΕΣ & ΓOΝΙΚΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν οι αρχικοί και οι τελικοί ιδιοκτήτες του ακινήτου; Πριν από την υπογραφή του δωρητηρίου συμβολαίου οι συμβαλλόμενοι (δηλαδή ο δωρητής ή γονέας και ο δωρεοδόχος ή τέκνο) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μαζί τη δήλωση δωρεάς ή παροχής. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (π.χ., πρόταση δωρεάς, δωρεά αιτία θανάτου κ.λπ.). Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο δωρεοδόχος, ο οποίος έχει και δικαίωμα απαλλαγής από το φόρο (απαλλαγή πρώτης κατοικίας, απαλλαγή γεωργοκτηνοτρόφων κ.λπ.). Από πού και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Εξυπηρετούνται από το Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔOΥ. Αρμόδια είναι η ΔOΥ στην οποία ανήκει η διεύθυνση κατοικίας του δωρητή. Στην αρμόδια ΔOΥ πρέπει να παρουσιαστούν μαζί ο δωρητής και ο δωρεοδόχος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν από την υπογραφή του δωρητηρίου συμβολαίου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δωρητήριο συμβόλαιο (π.χ., δωρεά αιτία θανάτου), η δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Απαιτούνται ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο και ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν τον υπόχρεο σε φόρο (δηλαδή τον δωρεοδόχο). Τα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία του περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση: Αδεια οικοδομής. Δικαιολογητικά από ΔΕΗ. Δικαιολογητικά από τη Δασική Υπηρεσία. Συμβολαιογραφικά έγγραφα. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τον δωρεοδόχο όταν ζητά κάποια απαλλαγή περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος. Αντίγραφο φόρου εισοδήματος. Έντυπο Ε9. Βεβαιώσεις από το υπουργείο Γεωργίας. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού διατίθενται; Δήλωση φόρου δωρεών-παροχών σε 3 αντίτυπα. Έντυπα ΦΥΑΑ 1-5, Κ1-Κ9 και ΑΑ-γης σε 2 αντίτυπα, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ακινήτου. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται από οποιαδήποτε ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Αντίγραφο της δήλωσης που υποβλήθηκε, θεωρημένο από τον προϊστάμενο της ΔOΥ. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκδίδεται πιστοποιητικό σχετικά με οποιοδήποτε ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση που υποβλήθηκε. Σε μερικές περιπτώσεις ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το φόρο εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Εάν έχει δοθεί απαλλαγή από το φόρο και κάποια προϋπόθεση παύσει να ισχύει, θα πρέπει σε διάστημα ενός μηνός να υποβληθεί δήλωση στη ΔOΥ και να καταβληθεί ο φόρος. O φόρος που προκύπτει μπορεί να καταβάλλεται σε δόσεις, ανάλογα με το ποσό. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου, ο υπόχρεος έχει δικαίωμα έκπτωσης. ΚΛΗΡOΝOΜΙΕΣ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν οι κληρονόμοι ενός ακινήτου; Oι κληρονόμοι ενός ακινήτου έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φόρου κληρονομίας. Μετά την αρχική δήλωση φόρου κληρονομίας μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση. Από πού και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Η δήλωση φόρου κληρονομίας πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔOΥ. Αρμόδια είναι η ΔOΥ στην οποία υπάγεται η κατοικία του κληρονομούμενου. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης κυμαίνεται κατά περίπτωση από 6 μήνες έως 1 έτος από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ΔOΥ έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει δικαίωμα παράτασης έως 3 μήνες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Ληξιαρχική πράξη θανάτου από Δημοτική Αρχή. Πιστοποιητικά εγγύτερων συγγενών από Δημοτική Αρχή. Δημοσίευση διαθήκης ή συνοδευτικά πιστοποιητικά από Δικαστήριο ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας είναι αναγκαία η ύπαρξη προσωπικού ΑΦΜ τόσο για τον κληρονομούμενο, όσο και για τον κληρονόμο. Ανάλογα με (α) το είδος του περιουσιακού στοιχείου και (β) το αν ζητείται απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας, μπορεί να χρειάζονται και πρόσθετα πιστοποιητικά. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού διατίθενται; Δήλωση φόρου κληρονομίας σε 3 αντίγραφα. Έντυπα υπολογισμού αξίας ακινήτων. Αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δήλωσης, κατά περίπτωση. Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, κατά περίπτωση. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται από οποιαδήποτε ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Ατομικά φύλλα βεβαίωσης φόρου, ειδοποιητήρια, προσκλήσεις, διπλότυπα καταβολής φόρου. Πιστοποιητικά περί δήλωσης ή μη περιουσιακών στοιχείων για αποδοχή κληρονομιάς, μεταγραφή ακινήτου ή δικαστική χρήση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Εκθέσεις ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομίας, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος. Εφ'όσον οι κληρονόμοι πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, δικαιούνται να απαλλαγούν από τον φόρο κληρονομίας (απαλλαγές πρώτης κατοικίας, γεωργοκτηνοτρόφων, αναπηρίας, ανήλικων τέκνων). Εάν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν με το ύψος του φόρου, δικαιούνται να προσφύγουν σε Διοικητικό Δικαστήριο. O φόρος κληρονομίας βεβαιώνεται σε δόσεις. Εάν καταβληθεί εμπρόθεσμα, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:26

Η Επικαιρότητα Τώρα