ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩOΥ Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια ΔOΥ; Oι μεταβολές ατομικών στοιχείων του Φορολογουμένου, που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ» - Μ1, όπως επίθετο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση. Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων; Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται στην αρμόδια ΔOΥ (για τον Μη Επιτηδευματία Φορολογούμενο στη ΔOΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, ενώ για τον Επιτηδευματία Φορολογούμενο στην αρμόδια ΔOΥ της επιχείρησής του). Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν; Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά, όπως το νέο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, αν η μεταβολή αφορά έκδοση νέας ταυτότητας, το διαζευκτήριο, αν πρόκειται για μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση για αλλαγή αντικλήτου. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Φωτοτυπία ταυτότητας/διαζευκτηρίου κ.λπ., για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων. Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Το Έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» - Μ1. Το Έντυπο «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» - Μ7. (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή στη σχέση του «Εξουσιοδοτημένου»). Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; «Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων». Βεβαίωση Σχέσεων Φορολογουμένου». (Για την περίπτωση που δηλώθηκε μεταβολή στη σχέση «Εξουσιοδοτημένου» κ.λπ.). Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Η έγκαιρη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία για τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία τους συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τη ΔOΥ. Χρήσιμες οδηγίες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:26

Η Επικαιρότητα Τώρα