20 ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΧ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20 ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΧ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών, επί ωρομίσθια, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 και άρθ. 168 επ. του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007). 2.Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 και του άρθ. 21 ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ A 234/28.12.2009) και ισχύει με το άρθρο 1 τουν. 3833/2010. 3.Το ιιε ΔΙΠΠ/Φ· 1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-1980). 5.Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7). 6.Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). 7.Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). 8.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης». 9.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (ΦΕΚ Β’ 2521/14.09.2012). 10.Την απόφαση 59/17.07.2012 (ΑΔΑ: Β41ΦΟΡ50-ΔΕΔ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας «Αποστολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών και αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα». 11.Την ΚΥΑ 48078/28.12.2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΙΝ-Ν77) «Εγκριση σύναψης τριακοσίων έντεκα (311) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των OTA Α' βαθμού της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2012-2013» 12.Το αρ. πρωτ. οικ. 373/04.01.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». 13.Την απόφαση 13/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας «Έγκριση επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Ωδείου Δράμας». ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β και Γ): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός χορωδίας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 1 102 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός βιόλας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 1 103 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός πιάνου (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 3 104 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός κιθάρας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 2 105 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός μπουζούκι (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 1 106 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός βιολιού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 1 107 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός φλάουτο (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 108 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός κλαρινέτο (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 109 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμα Μουσικός όμποε (ΠΕ ή ΤΕ Έως οκτώ (8) μήνες από την 1 Δράμας) ή ΔΕ) υπογραφή της σύμβασης 110 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός θεωρητικών (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2 111 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός μονωδίας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 112 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός Βυζαντινής μουσικής (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 113 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός Ποντιακής λύρας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 114 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός βιολοντσέλου (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 115 Π.Ο.- Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) Δράμα Μουσικός ανώτερων θεωρητικών (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤ0ΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Παν/μιο Μακεδονίας) με Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο Μουσικολογίας από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος (κατά σειρά ιεράρχησης: 1. Σύνθεση, 2. Φούγκα, 3. Αντίστιξη, 4. Αρμονία). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Δίπλωμα πιάνου, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 114 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο, από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος 105,113 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Αποδεδειγμένη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 110 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ή Πτυχίο του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Παν/μιο Μακεδονίας) με Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο Μουσικολογίας από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Δίπλωμα Σύνθεσης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Φούγκας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Αντίστιξης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Αρμονίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. 112 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος 115 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Τίτλος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο, από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Δίπλωμα Σύνθεσης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Φούγκας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο Αντίστιξης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Για όλους τους παραπάνω κωδικούς θέσεων, προτάσσονται οι υποψήφιοι, που στο γνωστικό αντικείμενο, διαθέτουν: 1)Διδακτορικό τίτλο 2)Μεταπτυχιακό τίτλο ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των συμβάσεων, του επιπέδου που επιθυμεί να διατηρήσει ο φορέας και της ανάγκης διδακτικής συνέχειας για το τρέχον έτος, θεσπίζεται το κριτήριο της εξειδικευμένης εμπειρίας για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της εργασίας, ως ακολούθως. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών (όπου αυτός προβλέπεται) με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για όλες τις θέσεις Προτιμώνται και κατατάσσονται κατά προτεραιότητα, κατά χρόνο εμπειρίας, υποψήφιοι με προϋπηρεσία στο φορέα. Επικουρικά κατατάσσονται ακολούθως υποψήφιοι με αποδεδειγμένη πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές σχολές, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τέλος, οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά χρόνο εμπειρίας, ακόμα και με μικρότερη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για όλες τις θέσεις Συνεκτιμάται η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, εθνική ή διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, διαλέξεις-σεμινάρια, δημοσιεύσεις, διάκριση σε διαγωνισμούς κτλ. (οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν έγγραφα κ.λπ. που να αποδεικνύουν όσα αναφέρουν στο βιογραφικό τους) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δράμας. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Αν 114). ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) μήνες 1234 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η' ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων 3* 4 5 67 8 910 11 12 μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) αριθμός τέκνων 1 2 3 μονάδες 30 60 110 5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η' ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 μονάδες 50 100 150 200 250 7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 ... 5,5 ... 6 ... 6,5 ... 7 ... 7,5 ... 8 8,5 9 9,5 10 κατηγορίαΔΕ 10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 17 18 19 20 μονάδες 200 ... 220 ... 240 ... 260 ... 280 ... 300 ... 320 ... 340 ... 360 380 400 8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω μονάδες η ·μ 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007'). 4.Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, από 08:00 έως 15:00, αρμόδιοι υπάλληλοι: 1) κ. Χειλίδης Βασίλειος 2) κα Θεοδώρα Πολυμερούδη, τηλ. 2521047022, τα ακόλουθα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά: 1)Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα) 2)Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 3)Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πιστοποιημένα από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4)Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. 5)Ξεχωριστή Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (η οποία επισυνάπτεται) στην οποία να δηλώνεται: •Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου •Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος. •Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. •Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του. •Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία. •ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 6)Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας 7)Βιογραφικό σημείωμα > Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία. > Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. > Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούμενων, δύνανται να τους συνυποβάλλουν. > Ο Οργανισμός μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και την καταχωρεί σε ειδικό πίνακα, που εμφανίζει τον κατά σειρά αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεως και το επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του υποψηφίου. > Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ^ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει, για λόγους καταλληλότητας χώρου, στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, δεκαέξι (16) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι στις 26.03.2013, οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων του νόμου. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης, πραγματοποιείται ως εξής: 1.Πρώτα απ' όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς απασχόλησης που έχουν επιλέξει με βάση την εντοπιότητα. 2.Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα (Πίνακες Β’ και Γ’) και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. 3.Η σειρά κατάταξης μεταξύ όσων έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται, αφότου ληφθεί υπόψη η εξειδικευμένη εμπειρία, με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογον, οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 4.Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία. Για την επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψηφίους και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, από την επιτροπή ενεργείται πρακτική, κατά τον προσφορότερο τρόπο, δοκιμασία ενώπιών της ή από οριζόμενο από την επιτροπή εξεταστή. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του Πολιτιστικού Οργανισμού- Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από τον φορέα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή. Προϋπηρεσία εν γένει, για μισθολογική κατάταξη Β. 0α αναζητηθούν από την υπηρεσία: - Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ελλήνων πολιτών. - Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες). ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης με τους επιλεγέντες υποψηφίους, αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων, κατόπιν ενστάσεων, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάση της νέας κατάταξης. Επισημαίνεται ότι, αναλόγως των διδακτικών αναγκών του Ωδείου, θα πρέπει οι επιτυχόντες υποψήφιοι να έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο. Συνεπώς, δεδομένου του κλειστού αριθμού των συμβάσεων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με επιτυχόντα, σε περίπτωση που οι διδακτικές ανάγκες του Ωδείου υπερβαίνουν τις ώρες που αυτός δύναται να απασχοληθεί και θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη. Οι επιλεγέντες-αντισυμβαλλόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση , χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1)Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Δήμου Δράμας. 2)Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από το δικτυακό τόπο www.dimos-dramas.gr. 3)Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ » και «ΧΡΟΝΙΚΑ». Δράμα, 06 Μαρτίου 2013 Ο Πρόεδρος του Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Λ. Κυριάκος Χαρακίδης Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.Επωνυμία φορέα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.που εδρεύει στο νομό: ΔΡΑΜΑΣ 3. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο: ΔΡΑΜΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία] 3. Ον. πατέρα: 4. Ον. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): 10. Αριθ.: Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Ονομασία τίτλου Ίδρυμα έτος κτήσης 1. 2. 3. 4. 12. Τηλέφωνο: 13. Κινητό: 14. e-mail: Δ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ α/α Ονομασία τίτλου Ίδρυμα έτος κτήσης 1. 2. 3. 4. Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση, σε ποιο βαθμό εντοπιότητας εντάσσεστε (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο γ.) __ καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)]____ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση] β. Εντοπιότητα [αναγράψτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ] γ. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα) ή A, Β, Γ κ.ο.κ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)] δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ [αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγ/ραφα που επισυνάπτετε για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης] 1................................................................... 10 2................................................................... 11 ............................................................... 3 12 ............................................................... 4 13 ............................................................... 5 14 ........................ [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης] ............................................................... 7 8 9... ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής- β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή- δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6Ν. 2207/1994). Ημερομηνία: ................................ Ο/Η υποψήφι__ Ονοματεπώνυμο: ............................................................ [υπογραφή]
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:14

Η Επικαιρότητα Τώρα