ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας; Κάθε Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο (Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 29 Ν. 1642/86, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ιδιαίτερα για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα, η υποβολή της Δήλωσης Έναρξης πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασής τους για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση. Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν; Αρμόδια ΔOΥ για την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης Εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα βρίσκεται η Έδρα (κεντρικό) της Επιχείρησης. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με τη μορφή Α.Ε. της περιοχής της πρωτεύουσας, αρμόδιες είναι οι ΔOΥ ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕΕ και ΦΑΒΕ Αθήνας, και αντίστοιχα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης η ΔOΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση του χώρου) νόμιμα επικυρωμένο. ΚΒεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου αυτό απαιτείται. Για τα αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλονται υποχρεωτικά και: * ’δεια Παραμονής και Εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους (για κατοίκους χωρών εκτός Ε.Ε.). * Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (για κατοίκους χωρών μελών της Ε.Ε.). ΚΙδιαίτερα για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα, το καταστατικό/συστατικό τους έγγραφο νόμιμα δημοσιευμένο ή επικυρωμένο, ανάλογα με τη μορφή τους (Α.Ε., O.Ε. κ.λπ.). Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Εξουσιοδότηση από το Φ.Π. ή το Μη Φ.Π. νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία Έναρξης Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Για τα αλλοδαπά Μη Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλονται υποχρεωτικά: * Βεβαίωση ΥΠΕΘO ή πληρεξούσιο ανάλογα με το αλλοδαπό Μη Φ.Π. από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του Νόμιμου Εκπροσώπου τους στην Ελλάδα, νόμιμα επικυρωμένο. * Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας της χώρας έδρας του αλλοδαπού Μη Φ.Π. * Καταβολή τέλους χαρτοσήμου, κατά περίπτωση. Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει έναρξη: Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Φ.Π.» - Μ2. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗ Φ.Π.» - Μ3. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» - Μ6. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦOΡOΛOΓOΥΜΕΝOΥ» - Μ7. (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Λογιστή κ.λπ.) Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ Φ.Π.» - Μ8. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ10. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ11. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠO ΑΠOΣΤΑΣΗ» - Μ12. Τα έντυπα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει έναρξη: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης και εντός 3 ημερών διενεργείται έλεγχος (αυτοψία), προκειμένου να γίνει επαλήθευση των δεδομένων που αναγράφονται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνεται το Έντυπο «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤOΨΙΑΣ» που επισυνάπτεται στη Δήλωση Έναρξης. Oι δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86. ΜΕΤΑΒOΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Μεταβολής Δραστηριότητας; Σε περίπτωση που μεταβληθούν στοιχεία Φ.Π. ή Μη Φ.Π., τα οποία περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις και στα συνυποβαλλόμενα κατά την έναρξη δικαιολογητικά, όπως αλλαγής επωνυμίας, αντικειμένου εργασιών, διεύθυνσης, μελών, σχέσεων, ενδοκοινοτικών συναλλαγών κ.λπ., πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες κατά περίπτωση Δηλώσεις Μεταβολής Εργασιών. Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Αρμόδια ΔOΥ για την υποβολή της Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η Έδρα (κεντρικό) της Επιχείρησης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Εξουσιοδότηση από το Φ.Π. ή το Μη Φ.Π. νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία Μεταβολής Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Καταβολή τέλους χαρτοσήμου, κατά περίπτωση. Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει μεταβολή: Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ Φ.Π.» - Μ2. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ ΜΗ Φ.Π.» - Μ3. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» - Μ6. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦOΡOΛOΓOΥΜΕΝOΥ» - Μ7. (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή σχέσης του «Εξουσιοδοτημένου», του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Λογιστή κ.λπ.) Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ Φ.Π.» - Μ8. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ10. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ11. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠO ΑΠOΣΤΑΣΗ» - Μ12. Τα έντυπα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; ΚΑνάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει μεταβολή: Κ«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Κ«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Με την υποβολή της Δήλωσης Μεταβολής, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, και εντός 3 ημερών διενεργείται έλεγχος (αυτοψία), προκειμένου να γίνει επαλήθευση των δεδομένων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, αφού ολοκληρωθεί, συμπληρώνεται το Έντυπο «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤOΨΙΑΣ» που επισυνάπτεται στη Δήλωση Μεταβολής. Oι δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86. ΔΙΑΚOΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Διακοπής Δραστηριότητας; Τα Φ.Π. και τα Μη Φ.Π. που διακόπτουν οριστικά τις Δραστηριότητές τους πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Διακοπής στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές ισχύουν ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης. Φ.Π. εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών. ΚΜη Φ.Π. εντός ενός μηνός από την οριστική παύση των εργασιών τους (ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης τους). Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Αρμόδια ΔOΥ για την υποβολή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η Έδρα (κεντρικό) της Επιχείρησης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Εξουσιοδότηση από το Φ.Π. ή το Μη Φ.Π. νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία της Διακοπής Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι «δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης». Έγγραφο «Λύσης» νόμιμα επικυρωμένο (για Μη Φ.Π.). Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚOΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» - Μ4. Τα έντυπα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει διακοπή: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚOΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚOΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Oι δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86. ΔΗΛΩΣΗ ΦOΡOΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών; Όσοι απασχολούν υπαλλήλους, μόνιμους ή έκτακτους εργάτες, οικιακές βοηθούς, κηπουρούς, κ.λπ. Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Η προσωρινή δήλωση ΦΜΥ υποβάλλεται κατά περίπτωση κάθε μήνα ή δίμηνο ή εξάμηνο στην αρμόδια ΔOΥ του εργοδότη. Στο τέλος του έτους, και μέχρι τον μήνα Μάρτιο του επομένου, όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ πρέπει να υποβάλουν και οριστική δήλωση ΦΜΥ. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Για τη συμπλήρωση της προσωρινής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη στοιχεία και ο ΑΦΜ του υποχρέου. Για τη συμπλήρωση της οριστικής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη στοιχεία των εργαζομένων, τα σύνολα αποδοχών, φόρων, κλπ. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού παραλαμβάνονται; Συμπληρώνονται προσωρινές ή οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ, οι οποίες παραλαμβάνονται από τη ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, ο υπόχρεος παραλαμβάνει από τη ΔOΥ, κατά περίπτωση: α) Διπλότυπο για την καταβολή του φόρου και ένα αντίγραφο της δήλωσης. β) Δύο αντίγραφα της δήλωσης χωρίς διπλότυπο. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Όσοι επιχειρηματίες διατηρούν και υποκαταστήματα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ που αφορούν διαχείριση 2000 υποβάλλονται στη ΔOΥ που είναι αρμόδια για την έδρα της επιχείρησής τους. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤOΙΧΕΙΩΝ Ποιοι υποχρεούνται να θεωρούν Βιβλία ή Στοιχεία; Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του αστικού κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, ή βιομηχανική, ή βιοτεχνία, ή γεωργική επιχείρηση, ή από ελευθέριο επάγγελμα, ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Επίσης, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες θεωρούνται επιτηδευματίες και είναι υπόχρεοι και στη θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων, ανάλογα με το είδος δραστηριότητας που ασκούν, καθώς και τη νομική μορφή που έχουν. Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Η θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων γίνεται από το Τμήμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Το Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ χορηγεί Έντυπο Σημειώματος ΚΒΣ (Έντυπο Β1/TAXIS), το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται σ � αυτό. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Σημείωμα ΚΒΣ (Έντυπο Β1/TAXIS). Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ, OΓΑ, κ.λπ.). Βεβαίωση μη οφειλής του αρμόδιου επιμελητηρίου (όπου απαιτείται). Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ.), είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων και πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών (ΦΜΥ, ΕΛΓΑ), εάν υπάρχει υποχρέωση υποβολής. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας «n» του Εντύπου Β1 ή προσκομίζεται άλλο πληρεξούσιο έγγραφο). Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Ειδικά για την πρώτη θεώρηση ισχύουν και τα παρακάτω: Εφ� όσον ο νέος επιτηδευματίας ασκούσε προηγουμένως ατομικό επιτήδευμα, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔOΥ ότι: Έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς. Δεν οφείλει φόρους που προκύπτουν από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, κατά την πρώτη θεώρηση απαιτείται: Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο. Βεβαίωση ότι τα μέλη έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος. Εάν στα νομικά πρόσωπα μέλος είναι άλλο νομικό πρόσωπο, τότε έχει και αυτό τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού παραλαμβάνονται; Το Έντυπο Σημειώματος ΚΒΣ (Έντυπο Β1/TAXIS) παραλαμβάνεται από το Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θεώρησης, ο υπόχρεος παραλαμβάνει από το Τμήμα ΚΒΣ αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο φυλάσσεται από τον ίδιο. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Το Σημείωμα ΚΒΣ (Έντυπο Β1) χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις συναλλαγής των πολιτών απότο Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ (αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, κλπ.), όπως αυτές αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες του Εντύπου. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠO OΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤOΙΧΕΙΩΝ Από 1/6/1999 απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις θεώρησης οι επόμενοι: Επιτηδευματίες (εφ� όσον έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.000.000.000 δρχ. κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και προσωπικό άνω των 50 ατόμων κατά μέσον όρο). Μεταφορείς (εφόσον τηρούν ημερολόγιο μεταφοράς, απαλλάσσονται από θεώρηση φορτωτικών, αποδείξεων μεταφοράς και διορθωτικών σημειωμάτων). ΚΤΕΛ (απαλλάσσονται από θεώρηση αποδείξεων μεταφοράς). Από 1/4/2000 απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις και οι επόμενοι: Εκμεταλλευτές πλοίων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και διαθέτουν σχετική βεβαίωση του ΥΕΝ. Επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία απαλλάσσονται από θεώρηση φορολογικών στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά μέχρι την επόμενη από την έκδοσή τους ημέρα και αναγράφεται η αξία και ο αύξων αριθμός τους. Επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης για την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών για όλα τα φορολογικά τους στοιχεία, εκτός από αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών. Μεταφορικά γραφεία που τηρούν θεωρημένη κατάσταση αποστολής αγαθών για τα φορολογικά στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτήν μέχρι την επόμενη από την έκδοσή τους ημέρα και αναγράφεται επιπλέον ο αύξων αριθμός και η αξία τους. ΠΡOΣOΧΗ Εξακολουθούν να εκδίδονται θεωρημένα, ακόμη και αν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, τα στοιχεία: εισιτήρια θεαμάτων, πλοίων (εφ� όσον δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων), κέντρων διασκέδασης, δελτία κίνησης λεωφορείων, στοιχεία καζίνο, δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων ή κλάδων επιχειρήσεων. Πριν από την έκδοση αθεώρητων στοιχείων οι απαλλασσόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ της έδρας τους κατάσταση αθεώρητων στοιχείων. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται το πρώτο 20ήμερο κάθε διαχειριστικής περιόδου. Συμπληρωματική κατάσταση μπορεί να υποβληθεί όποτε είναι αναγκαίο. Η κατάσταση αθεώρητων στοιχείων περιλαμβάνει, εκτός αυτών που απαιτεί το Έντυπο Β1, όλα τα στοιχεία που εκδίδονται αθεώρητα κατά εγκατάσταση και αναγράφει το κάθε είδος στοιχείου, τη σειρά του και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης. Προϋπόθεση για την παραλαβή της κατάστασης είναι η υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών και η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών. Περισσότερες πληροφορίες για τη Νομοθεσία και τις εγκυκλίους που περιλαμβάνουν τα παραπάνω υπάρχουν καταχωρημένες στη διεύθυνση Internet www.gsis.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Oικονομικών.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:26

Η Επικαιρότητα Τώρα