ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας Τι αλλάζει στον ρόλο του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας; Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) καθιερώθηκε και εφαρμόσθηκε ως ένας πρόσθετος μηχανισμός ελέγχου περιπτώσεων φορολογικής ασυνέπειας έναντι του κράτους και, κατα επέκταση, έναντι της Κοινωνίας. Όμως, η έκδοση Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας κατέληξε να ταλαιπωρεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται στις ΔOΥ. Από τη στατιστική επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε με χρήση της υποδομής του συστήματος TAXIS προέκυψε το συμπέρασμα ότι καθημερινά προσέρχονται στις ΔOΥ τουλάχιστον 30.000 πολίτες για να ζητήσουν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. Κατά συνέπεια, σε ετήσια βάση το σύστημα TAXIS θα έπρεπε να επεξεργάζεται και να εκτυπώνει πλέον των 5.000.000 φορολογικών ενημεροτήτων, μέγεθος το οποίο αναδεικνύει αφενός μεν την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες, αφετέρου δε την εξαιρετικά μεγάλη απώλεια παραγωγικού χρόνου. Αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες του συστήματος TAXIS, το Υπουργείο Oικονομικών προέβη στη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με τον Ν. 2753/99, ο οποίος ισχύει από 1/12/1999, με γνώμονα τις επόμενες βασικές αρχές: Τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, ώστε όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούνται ισότιμα και άμεσα. Διευκόλυνση των φορολογικά ενήμερων πολιτών και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης απέναντι στις φορολογικές Αρχές. Εξυπηρέτηση από κάθε ΔOΥ, και όχι μόνο από την αρμόδια. Εξυπηρέτηση από ένα μοναδικό σημείο εντός της ΔOΥ. Κατάργηση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, εφ' όσον αυτά έχουν υποβληθεί στη ΔOΥ. Απελευθέρωση του δικαιώματος αγοράς αγαθών, με έλεγχο μόνο της πώλησης. Αποδέσμευση της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ πολιτών και τρίτων φορέων. Επιμήκυνση του χρόνου ισχύος του αποδεικτικού. Υποστήριξη από το πληροφορικό σύστημα TAXIS. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Με το νέο νομικό πλαίσιο απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου (κυριότερες περιπτώσεις): Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους άνω των 500.000 δρχ. Να συναφθούν δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν δάνεια για την αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προέρχονται από έκτακτα γεγονότα. Να μεταβιβασθούν ακίνητα (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο μεταβιβάζων) ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο παρέχων). Να μεταβιβασθούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φόρου εισοδήματος (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο μεταβιβάζων). Να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο παρέχων το εμπράγματο δικαίωμα). Να μεταφερθεί συνάλλαγμα άνω του ισοτίμου των 10.000 ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται πλέον Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Με το νέο νομικό πλαίσιο δεν απαιτείται πλέον Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου (κυριότερες περιπτώσεις): Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους κάτω των 500.000 δρχ. Να συναφθούν ή να ανανεωθούν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, όταν (α) δεν απαιτείται εγγύηση Δημοσίου ή (β) χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκύψει από έκτακτα γεγονότα. Να εκτελωνιστούν εισαγόμενα ή επανεισαγόμενα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού. Να μεταβιβαστούν ακίνητα (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής) ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο λήπτης). Να συσταθεί υποθήκη υπέρ του Δημοσίου. Να αγοραστεί καινούργιο αυτοκίνητο οποιασδήποτε κατηγορίας ή μοτοσυκλέτα. Να μεταβιβαστεί μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής). Να αγοραστούν μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα κ.λπ. (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής). Να εκδοθεί άδεια οικοδομής. Να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή δημοπρασία. Να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε O.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ. Να μεταφερθεί συνάλλαγμα που αφορά εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι άλλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Δεν υπάρχει υποχρέωση να προσκομίζεται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου (κυριότερες περιπτώσεις): Να εισπράξουν οι αγρότες (α) αποζημιώσεις λόγω καταστροφής της εσοδείας τους, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού και (β) επιδοτήσεις ποσού μέχρι του ύψους των 1.000.000 δρχ. Να πραγματοποιήσει ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία. Να πραγματοποιήσει ο εκκαθαριστής μιας επιχείρησης τις πράξεις εκκαθάρισης. Να πραγματοποιήσει ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς πράξεις που αποδεδειγμένα αφορούν την εκκαθάριση της κληρονομιάς. Να πραγματοποιήσει ο εκκαθαριστής μιας κληρονομιάς πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά. Να εισπράξουν οι ομογενείς που κατοικούν στην Ελλάδα κάθε είδους επιδόματα περίθαλψης και στέγασης. Να εισπράξουν οι δικαιούχοι ασφαλιστικές αποζημιώσεις και αποζημιώσεις από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας: Oι αλλοδαπές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Oι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υποκοότητα, εφ' όσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Από πού, πώς και πότε μπορεί να εκδίδεται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας; Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔOΥ. Για τη χορήγησή του λαμβάνονται υπ' όψη: Oι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος. Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Απόδοσης ΦΠΑ. Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο που το εξέδωσε, στον οποίο και έχει εκχωρηθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου της ΔOΥ για το θέμα αυτό. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; O πολίτης ή η επιχείρηση που ζητά Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ. Έχει καταργηθεί η προσκόμιση δηλώσεων και δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί στις ΔOΥ από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να του χορηγηθεί Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. O ενδιαφερόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, έστω και αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε υπηρεσίες ή φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Oικονομικών για να ζητούν και να λαμβάνουν, μέσω δικτύου επικοινωνίας με το σύστημα TAXIS, τηλεομοιοτυπία που βεβαιώνει ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος. Η βεβαίωση αυτή αποστέλλεται μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές τηλεομοιοτυπίας και επέχει θέση ΑΦΕ. Η ισχύς του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας αυξάνεται σε: Διάστημα 4 μηνών για είσπραξη χρημάτων. Διάστημα 6 μηνών για κάθε άλλη νόμιμη χρήση πλην είσπραξης. Το Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας εκδίδεται σε 2 αντίτυπα. O ενδιαφερόμενος πολίτης παίρνει το πρωτότυπο και στη ΔOΥ αρχειοθετείται το αντίγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση. Αν ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται περισσότερα αντίγραφα, μπορεί να φωτοτυπηθεί το πρωτότυπο προτού υπογραφεί και στη συνέχεια να μπουν πρωτότυπες υπογραφές στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξάμηνης ισχύος (κάθε νόμιμη χρήση πλην της είσπραξης χρημάτων), αντίγραφο του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας μπορεί να επικυρωθεί και από την Αρχή στην οποία προσκομίζεται.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:26

Η Επικαιρότητα Τώρα