Επιδοτήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων έως 60% από το ΕΣΠΑ

Newsroom
15/03/2013 - 17:41
15/03/2013 - 17:41
15/03/2013 - 17:41
Επιδοτήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων  έως 60% από το ΕΣΠΑ
Επιδοτήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων  έως 60% απο το ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις για τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων φέρνει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Το εύρος…
Επιδοτήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων  έως 60% απο το ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις για τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων φέρνει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Το εύρος των επιλέξιμων προϋπολογισμών είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ και οι ενισχύσεις ανάλογα με την περιοχή κυμαίνονται από 40% έως 60%. Οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν υποστεί μεγάλες επιπτώσεις από την κρίση μπορούν να ευνοηθούν από τα κοινοτικά κονδύλια και να εκσυγχρονιστούν.

Επίσης ευκαιρία ανοίγεται και για όσους θέλουν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, όπου μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι τις 10 Μαΐου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και τις υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%.
•Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εμπορευμάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων.
•Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό του προϋπολογισμού είναι 100%.
•Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).
•Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής.
•Προμήθεια - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.
•Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής.

3. Μεταφορικά μέσα. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι 10.000 ευρώ.
•Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης.

4. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ.
•Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce.
•Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
•Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

5. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης είναι 100%.
•Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ. αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων κ.α.
•Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία περιβάλλοντος, όπως εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ, εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά κ.λπ.

6. Προβολή - προώθηση. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 20.000 ευρώ.
•Χρηματοδοτούνται έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς και επαγγελματικές εκθέσεις, δαπάνες για σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, κατασκευή ιστοσελίδας (μέχρι 5.000 ευρώ) κι έξοδα διαφημιστικής καταχώρισης.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις

Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι υφιστάμενες Επιχειρήσεις θα πρέπει:
•Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
•Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας.
•Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
•Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια.
•Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση.
•Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
•Να λειτουργούν νόμιμα.
•Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
•Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
•Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Πληροφορίες:
• Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300,
•Στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 - 6985210.

Δείτε Ειδήσεις για τις Πανελλήνιες 2020